تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - منابع مقالات موجود دروبلاگ

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

1. (عهد عتیق), مزامیر مزمور , مزمور 96; (عهد جدید),انجیل متی, باب24.

2. (بحارالأنوار), محمد باقر مجلسی, ج212/52, مؤسسة الوفاء, بیروت; (بقیة اللّه), جمعی از نویسندگان 169/, نشر آفاق.

3. (کتاب الغیبة), محمدبن ابراهیم نعمانی 251/, مکتبة الصدوق, تهران.

4. (همان مدرک) 255/.

5. (سنن), ابو داود, سلیمان بن الأشعث السجستانی ج109/4 حدیث 4292, دار احیاء السنة النبویة, بیروت.

6. (همان مدرک).

7. (بحارالأنوار), ج52/.

8. (تاریخ الغیبة الکبری), سید محمد صدر, ج472/2, مکتبة الأمام امیرالمؤمنین(ع), اصفهان.

9. (همان مدرک).

10. (همان مدرک).

11. (همان مدرک).

12 . (همان مدرک)474/.

13. (همان مدرک).

14. (همان مدرک)459/.

15. کتاب الغیبة) 247/ ـ 283.

16. (بحارالأنوار), ج210/5, 211.

17. (اصول کافی), محمدبن یعقوب کلینی, ج536/1, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.

18. سوره (اسراء), آیه 17/.

19. (اصول کافی), ج537/1.

20. (همان مدرک)536/.

21. (دراسات فی ولایة الفقیه), حسینعلی منتظری, 243/1.

22. (تحف العقول), ابن شعبه حرانی, 229/, مؤسسه اعلمی, بیروت.

23. (بحارالأنوار), ج235/52.

24. نام شهری است در هند و در نزدیکی غزنه [غزنه اکنون در افغانستان واقع است] که مردمان آن از دیر باز مسلمان بوده اند. ر . ک (مراصد الاطلاع), ج1105/3.

25. جزیره کاوان, یا جزیره بنی کاوان, جزیره بزرگی بوده در خلیج فارس, بین عمان و بحرین که دارای روستاها و کشتزارهایی بوده و اکنون مخروبه است. ر . ک: (مراصد الاطلاع), ج333/1.

26. (آبر) یکی از روستاهای سجستان است. ر.ک: (مراصد الاطلاع), ج1/.

27. (فرهنگ معین), محمد معین, ج445/5. امیرکبیر, تهران.

28. (همان مدرک) ج2313/6.

29. جیلان, همان گیلان است که نام سرزمین وسیعی از کرانه های بحر خزر است که شامل شهرهای زیادی از منطقه طبرستان می شود. ر.ک: (مراصد الإطلاع), ج368/1.

30. (کنزالعمال) حسام الدین هندی, ج205/11, 206, 348, 386, مؤسسة الرسالة, بیروت; (سنن أبی داود), ج94/4ـ 125; (کمال الدین) شیخ صدوق 525/; (سنن ابن ماجه), ج1370/2; (کشف الغمة), ج281/3.

31. (بحارالأنوار), ج209/52.

32. (تاریخ الغیبة الکبری), ج248/2.

33 . (همان مدرک)476/.

34. (سنن ابن ماجه), ج1347/2; (بحارالأنوار), ج227/52; (کنزالعمال), ج205/11.

35. (نور مهدی), مقاله آقای دوانی 70/; (دادگستر جهان) امینی 220/.

36. تاریخ الأمم والملوک), محمدبن جریر طبری, ج25/7; (الکامل فی التاریخ), ابن اثیر, ج249/6, دار صادر, بیروت; (الأعلام), خیرالدین زرکلی, ج303/4, دارالعلم للملایینِ, بیروت.

37.( الکامل فی التاریخ), ج553/7.

38. (منتخب الأثر), لطف الله صافی, 458, داوری, قم.

39. (الأغانی), ابوالفرج اصفهانی, ج342/17, دارالکتب العلمیة, بیروت.

40. (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی) 164/.

41. (سنن أبی داود), ج106/4 ـ 109.

42. (الجامع الصحیح), معروف به (سنن ترمذی), محمدبن عیسی بن سورة, تحقیق ابراهیم عطره عوض, ج505/4, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (کشف الغمة), ج266/3.

43. در کتاب (معجم احادیث المهدی), از بیش از چهارصد منبع شیعه و سنی, که مجلدات آن به هزار جلد می رسد, این روایات, گرد آمده است. ر . ک: (مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی) 203/.

44. (علامات الظهور و الجزیرة الخضراء), سید جعفر مرتضی عاملی 79/, منتدی جبل عامل اسلامی, قسم الطباعة والنشر, قم.

45. (ارشاد), شیخ مفید, ج368/2, چاپ شده در مجموعه (مصنّفات شیخ مفید), ج368/11, کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

46. (کتاب الغیبة), نعمانی, 182/.

47. (کشف الغمة فی معرفة الأئمة), علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی, ج248/3, دارالکتب الأسلامی, بیروت.

48. (ارشاد) ج370/2.

49. (بحارالأنوار), ج182/52.

50. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 425/, مؤسسه معارف اسلامی, قم.

51. (بحارالأنوار), ج103/52.

52 . (منتخب الأثر) 124/, 224, 226.

53. (همان مدرک).

54. (ارشاد), ج379/2.

55. (منتخب الأثر) 469/ ـ 421; (بحارالأنوار), ج180/52 ـ 279; (کنزالعمال), ج205/11 ـ 348; (سنن ابی داود), ج106/4 ـ 109.

56. (ارشاد), ج368/2; (المسائل العشر), چاپ شده در (مصنفات شیخ مفید) ج122/3, کنگره هزاره مفید.

57. (بحارالأنوار), ج279/52 ـ 180.

58. (البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان), علاءالدین هندی 183/ ـ 120, مطبعه خیام, قم; (الصواعق المحرّقه), احمدبن حجر هیثمی مکی 161/ ـ 167,محمّدیه, قم.

59. (بحارالأنوار), ج256/52 ـ 260; (کمال الدین) شیخ صدوق 280/ ـ 289.

60. (کتاب الغیبة), نعمانی 282/.

61. (بحارالأنوار), ج249/52.

62. سوره (انعام), آیه /2.

63 . (وافی), ج444/2; (بحارالأنوار), ج249/52.

64. (علامات الظهور والجزیرة الخضراء) سید جعفر مرتضی عاملی 57/ ـ 69.

65. (بحارالأنوار), ج217/52.

66. (کتاب الغیبة), نعمانی 282/.

67. (جامع الرواة), محمدبن علی اربلی, ج338/1, دار الأضواء, بیروت.

68. (بحارالأنوار), ج233/52.

69. (ارشاد)ج370/2.

70. (بحارالأنوار), ج235/52.

71. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی, 440/.

72. (ارشاد), ج375/2.

73. (بحارالأنوار), ج248/52.

74. (همان مدرک)215/, 216.

75. (کمال الدین) 651/, (کنزالعمال) ج272/14 ح3869.

در روایتی از امام صادق(ع) می خوانیم:

(السفیانی من المحتوم و خروجه من اول خروجه الی آخره خمسة عشرة شهراً سنة اشهر یقاتل فیها, فاذا ملک الکور الخمس, ملک تسعة اشهر ولم یزد علیها یوماً) بحارالأنوار) ج248/52.

خروج سفیانی از نشانه های حتمی است. مدت خروج وی, از ابتدای خرج تا آخر, پانزده ماه به درازا می کشد. شش ماه از آن را می جنگد تا به بر شهرهای پنج گانه مسلط گردد و نُه ما بدون یک روز اضافه حکومت می کند.

براساس این روایت, جمع بین پانزده ماه, نُه ماه و شش ماه که در روایات آمده به این است که بگوییم فاصله خروج سفیانی تا ظهور, 15 ماه است, ولی با توجه به این که شش ماه آن را صرف مبارزه می کند تا به حکومت می رسد, مدت حکومت و تسلط وی نُه ماه خواهد بود.

76. شهید مطهری احتمال داده است که منظور, وقوع انقلاب اسلامی و هجرت امام خمینی از پاریس به ایران است. ر.ک: (پیرامون جمهوری اسلامی) 86/.

77. (تاریخ غیبت کبری) 199/.

78. (قنسرین) نام شهری بوده در نزدیکی حلب که در سال 351 هـ.ق. در زمان استیلای رومیان بر آن شهر, ویران شد و مردمان آن از ترس, کوچ کردند و از شهر جز کاروان سرایی باقی نماند. ر.ک: (مراصد الإطلاع), ج1126/3.

79. (کمال الدین) 651/; (بحارالانوار), ج215/52.

80. (همان مدرک).

81. (کنزالعمال), ج272/14; (تاریخ غیبت کبری) 518/ ـ 520.

82. (منتخب الأثر 459/.

83. (جامع الرواة), ج156/2, (اختیار معرفة الرجال), طوسی, تحقیق حسن مصطفوی 545/ ـ 546.

84. (بحارالأنوار), ج205/52; (منتخب الأثر) 457/.

85. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 442/; (اعلام الوری), فضل بن حسن طبرسی, تحقیق علی اکبر غفاری 426/, دارالمعرفة, بیروت.

86. (بحارالأنوار), ج206/52.

87. (همان مدرک)182/.

88. (همان مدرک)182/.

89. (همان مدرک)210/, 217.

90. (همان مدرک)230/ ـ 232; (غیبت نعمانی) 255/ ـ 259; (تاریخ الغیبة الکبری) 517/ ـ 525.

91. (تاریخ الغیبة الکبری) 517/ ـ 525. (دادگستر جهان) ابراهیم امینی 222/.

92. (بحارالأنوار), ج250/52.

93. علی بن ابی حمزه بطائنی, از واقفیه است و خلیل بن راشد و حسن بن علی بن بسار, ناشناخته اند ر.ک: (جامع الرواة), ج156/2; (رجال کشی) 565/.

94. (بحارالأنوار), ج251/52.

95. (لسان العرب), ابن منظور, 67/9, نشر ادب الحوزه, قم.

96. (مراصد الإطلاع), ج239/1; (وافی), ج442/2; (مسایل العشرة) چاپ شده در مجموع (مصنّفات شیخ مفید), ج122/3; (غیبت نعمانی) 252/.

97. (منتخب الأثر) 459/; (کتاب الغیبة), نعمانی 252/; (تاریخ الغیبة الکبری) 499/ ـ 502.

98 . (همان مدرک).

99. سوره (سبأ), آیه 51/.

100. (ینابیع المودة), سلیمان بن ابراهیم قندوزی 427/, بصیرتی, قم.

101. (تاریخ غیبت کبری 521/.

102. (منتخب الأثر) 442/, 445; (وافی) ج443/2.

103.(تاریخ غیبت کبری) 525/.

104. (کتاب الغیبة), نعمانی 252/.

105. (همان مدرک).

106. (تاریخ الغیبة الکبری) 525/.

107. سوره (کهف) آیه 74/.

108. (منتخب الأثر) 459/.

109. (تاریخ الغیبة الکبری) 511/.

110. (الارشاد), ج374/2; (اعلام الوری) 427/.

111. (بحارالأنوار), ج131/47, 132.

بعد از کشته شدن ولیدبن یزید بن عبدالملک و رو به زوال و ضعف نهادن حکومت بنی امیه, عده ای از بنی هاشم و بنی عباس از جمله منصور و سفّاح از بنی عباس و عبداللّه محض و پسرانش محمد و ابراهیم از بنی عباس, در منطقه (ابواء) در نزدیکی مدینه جمع شدند و محمدبن عبداللّه (نفس زکیه) را به خلافت برگزیدند و با او بیعت کردند. امام صادق(ع) پس از آن که در جریان کارشان قرار گرفت به آنان فرمود:

(این کار را نکنید; چه آن که اگر بیعت شما با محمد (نفس زکیه) به تصور آن است که او همان مهدی موعود(عج) است, این گمان خطاست و او مهدی موعود نیست و این زمان نیز, زمان خروج وی نیست و اگر بیعت شما بدان جهت است که خروج کنید و امر به معروف و نهی از منکر کنید, باز هم بیعت با محمد درست نیست; زیرا در حالی که عبداللّه, شیخ بنی هاشم هست, چرا وی را بگذاریم و با پسرش بیعت کنیم….)

ر.ک. (مقاتل الطالبیین) 205/ ـ 208. (بحارالأنوار), ج53/46 ـ 187; ج18/47, 276 ; (ارشاد), 192/2; (منتهی الآمال), 327/1.

112. (وافی), ج443/2.

113. (کتاب الغیبة), نعمانی, 257, 258, 262; (تاریخ مابعد الظهور) 168, 178.

114. (منتخب الأثر) 459/.

115. (کتاب الغیبة), نعمانی 254/.

116. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 453/, 454; (بحارالأنوار), ج288/52, 290.

117. (تاریخ مابعد الظهور) 176/.

118. (کشف الغمة), ج260/3; (وافی), ج445/2, 446.

119. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 435/; (ارشاد), ج371/2; (کمال الدین) 651/; (بحارالأنوار), ج52 204/.

120. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 453/; (منتخب الأثر) 464/.

121. (سنن ترمذی), ج507/4, 519; (سنن ابی داود), ج115/4; (صحیح مسلم), ج46/18 ـ 81.

122. (بحارالأنوار), ج193/52; (کمال الدین) 525/, 526; (کشف الغمة), ج281/3; (المسائل العشر), چاپ شده در مجموعه (مصنفات شیخ مفید), 122/3.

123. (ارشاد), ج371/2; (سنن ابی داود), ج121/4.

124. (بحارالأنوار), ج209/52; (کنزالعمال), ج198/14 ـ 200.

125. (همان مدرک)200/.

126. (همان مدرک).

127. (همان مدرک)231/.

128. (رساله یوحنا), باب 2, آیه 18 و 22.

129. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 463/.

130. (بحارالأنوار), ج205/52.

131.(همان مدرک)197/.

132. (تاریخ غیبت کبری)532/.

133. (ینابیع المودة)431/; (بحارالأنوار), ج217/52; (کتاب الغیبة), شیخ طوسی452/.

134. (همان مدرک)452/.

135. (ینابیع الموده)432/, 433; (کشف الغمة), ج262/3.

136. (تاریخ غیبت کبری) 458/.

137. (کتاب الغیبة), نعمانی 251/.

138. (همان مدرک)271/.

139. (منتخب الأثر) 444/; (تاریخ مابعد الظهور)160/.

140. (منتخب الاثر) 441/.

141. (همان مدرک); (کتاب الغیبة), نعمانی 272/.

142. (منتخب الأثر) 441/.

143.(سنن ابی داود), ج107/4; (کنزالعمال), ج264/14.

144. (بحارالأنوار), ج320/51.

145. (همان مدرک), ج256/52 ـ 260.

146. (قیام وانقلاب مهدی) 66/, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.

147. (کنزالعمال), ج263/14.

148. (بحارالأنوار), ج84/51.

149. (همان مدرک)243/52.

150. (همان مدرک).

151. (مجموعه مقالات و گفتارها در پیرامون حضرت مهدی 207/; (دولة الموطئین للمهدی) مهدی الفتلاوی 82/ ـ 86. انتشارات الرسول المصطفی, قم; (دراسات فی ولایة الفقیه ج239/1.

152. در روایتی از امام کاظم(ع) می خوانیم:

(رجل من اهل قم, یدعو الناس الی الحق, یجتمع معه قوم کزبر الحدید, لا تزّلهم الریاح العواصف, ولایملّون من الحرب, ولایجبنون, وعلی الله یتوکلون والعاقبة للمتّقین). (بحارالأنوار) ج216/57.

مردی از اهالی قم قیام می کند و مردمان را به سوی حق دعوت می کند. گروهی که همچون پاره های فولاد, مقاوم هستند, گرد او جمع می شوند. آنان را بادهای سهمگین, از پای در نمی آورد و هیچ از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند. بر خدا توکل کنید و عاقبت از آن متقین است.

153. (ارشاد, ج370/1.

154. (کتاب الغیبة), شیخ طوسی 449/.

155. (اعلام الوری) 432/.

156. (تاریخ مابعد الظهور) 191/.

157. (جامع الرواة), ج547/1.

158. (بحارالأنوار), ج246/52, 251, 388.

159. (منتخب الأثر) 461/; (سنن ابن ماجه), ج1353/2, (صحیح مسلم), ج199/8; (کنزالعمال), ج338/14 ـ 343; (تاریخ غیبت کبری) 526/.

160. (سوره کهف) 94/, سوره انبیاء آیه 96/.

161. (بحارالأنوار), ج194/52, (کتاب الغیبة), نعمانی 252/; (ارشاد), ج371/2.

162. (دادگستر جهان) 220/.

163. (وافی), ج446/2.

164. (بحارالأنوار), ج195/52.

165. (علامات الظهور والجزیرة الخضراء) 50 ـ 57.

166. (سوره (یس), آیه 9/.

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار