تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - راه یافتن جهان به بالا

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

راه یافتن به جهان آخرت و بهشت
از برجسته ترین حركت هایى كه در جهان ما در زمان و موقعیت خود و آنچه در آن است خواهد داشـت ، حـركـت از جهان ماده به سوى جهان غیب و یا برعكس خواهد بود كه قرآن و اسلام از آن پرده برمى دارد و در اهمیت دادن به این امر و هماهنگى با آن تاءكید مى ورزد و این سیر را بازگشت انسان به سوى خدا و ملاقات با او و یا رفتن به سوى ملاء اعلى و آخرت مى نامد.
و در سـطـحـى جـهـانـى ، بدین جهت كه بین جهان ما و جهان گسترده غیب كه از دید ما پنهان است ، وحدت و یكپارچگى بوجود مى آید، آنرا قیامت و رستاخیز یاد مى كند.
و نـقـطـه اوج ایـن حـركـت نسبت به انسان مرگ است كه از دیدگاه اسلام ورود به زندگى جـاودانـه و پـایـان نـاپذیر و بسیار گسترده است نه فنا و نیستى كه گاهى تصور مى كنیم و اوج آن نسبت به جهان هستى قیامت است و یكسان بودن جهان ماده و غیب .
در قـرآن و سـنت آمده است كه رستاخیز و قیامت داراى مقدمات و نشانه هایى است پى در پى كـه در زمین و آسمان و جامعه بشرى پدید مى آید و از برخى روایات استفاده مى شود كه حـكـومت مهدى (ع) از نشانه هاى قیامت است و آنچه جملگى بر آن اتفاق نظر دارند این است كـه عـلامـت هـاى رسـتـاخیز پس از حكومت وى آغاز و آشكار مى گردد. اكنون ببینیم رستاخیز چگونه آغاز مى گردد؟
بنظر مى رسد كه راه یافتن به دنیاهاى بالایى كه روایات ، از آن سخن مى گوید و در زمـان حـضـرت مـهـدى (ع) انجام مى گیرد مقدمه اى بر راه یابى وسیع ترى به آخرت و بهشت است . بنابراین روایاتى كه درباره رجعت و بازگشت عده اى از پیامبران و امامان (ع ) بـه زمـیـن و حكمرانى آنان بعد از مهدى (ع) سخن گفته و نیز آنچه را كه در آیات متعدد تـفـسـیـر بـه ((رجعت )) شده است ، مراد از آن ، همین مرحله است و اعتقاد به رجعت هر چند از ضـروریـات اسـلام و مـذهـب تـشـیـع نـیـسـت ، یـعـنـى عـدم اعـتـقـاد بـه آن ، انسان را از مذاهب اهـل بـیـت (ع) و از اسلام خارج نمى سازد، اما روایات مربوط به آن به حدى زیاد و مورد وثوق است كه موجب اعتقاد به آن مى گردد.
طـبـق برخى از روایات ، رجعت ، پس از حكومت حضرت مهدى (ع) و یازده مهدى دیگر پس از آن حضرت ، آغاز مى گردد چه اینكه امام صادق (ع) فرمود:
((هـمـانـا بـعـد از قـائم یـازده مـهـدى از فـرزنـدان حـسـیـن (ع) از مـا اهل بیت هستند))(456)
اینك به ذكر چند نمونه از روایات مربوط به رجعت بسنده مى كنیم :
امـام زیـن العـابـدیـن (ع) در تـفـسـیـر ایـن آیـه ((آن خـدایـى كـه قرآن را بر تو فرض گردانید، البته تو را به جایگاه خود بازگرداند)) فرمود:
((پیامبر شما به سوى تان رجعت نموده و باز مى گردد))(457)
ابوبصیر گفت : امام باقر (ع) به من فرمود:
((مگر اهل عراق منكر رجعت هستند؟ گفتم : آرى فرمود: آیا قرآن نمى خوانند: و روزى كه از هر امت دسته اى را برانگیزیم ))(458)
در روایـت دیـگـرى از امـام صـادق (ع) دربـاره آیـه یـاد شـده سـؤ ال كردند، حضرت فرمود:
((مـردم درباره آن چه مى گویند؟ عرض كردم آنها مى گویند آیه راجع به قیامت است فـرمـود: خـداونـد در روز قـیـامـت از هـر امـتـى دسـتـه را زنـده مـى گـردانـد و بـقـیه را به حـال خـود رهـا مـى سازد! این آیه قطعا در مورد رجعت است و آیه مربوط به قیامت این است : جملگى آنها را محشور گردانیم بى آنكه كسى را فرو گذاریم و...))(459)
زراره گـویـد: از امـام صـادق (ع) دربـاره امـور مـهـم رجـعـت و امثال آن پرسیدم حضرت فرمود:
((آنـچـه كـه از آن مـى پـرسـیـد هـنوز وقتش نرسیده است . ((بلكه آنها تكذیب كردند آنـچـه را كـه احـاطـه عـلمـى بـه آن نـداشـتـنـد و بـه تاءویل آن نرسیده اند.))(460)
بـرخـى روایات مى گوید: رجعت پیامبر (ص ) بعد از رجعت امامان (ع) مى باشد و نخستین كـسـى كـه از آنـان بـه دنـیـا بـرمـى گـردد امـام حسین (ع) است ، چنان كه امام صادق (ع) فرمود:
((نـخـسـتـیـن كسى كه به دنیا بازگشت مى كند حسین بن على (ع) است و آنقدر حكومت و فـرمـانـروائى مـى كـنـد كـه (در اثـر پـیـرى ) مـوى ابرویش به روى چشمهایش فرو مى افتد))(461)
و در روایتى از آن حضرت نقل شده است كه فرمود:
((رجـعت امرى عمومى و همگانى نیست بلكه ویژه عده اى است ، زیرا بازگشت نمى كنند (به دنیا) مگر مؤ منان راستین و خالص و یا كافران صد در صد مشرك .))(462)

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار