تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - جنگ جهانی در دوران ظهور

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

جنگ جهانى در دوران ظهور
روایـات بـسـیـار در حـد تـواتـر اجـمـالى (249) بـر وقوع جنگ جهانى ، نزدیك ظهور حـضـرت مـهـدى (ع) دلالت دارد، و بـعـیـد اسـت كـه بـتـوان آن را بـر دو جـنـگ جـهـانـى اول و دوم گـذشـته كه در عصر ما اتفاق افتاده است تطبیق نمود، زیرا صفاتى كه براى ایـن جـنـگ در روایـات ذكـر شده است با اوصاف آن دو جنگ تفاوت دارد، مخصوصا در تعداد قـربانیان این جنگ و زمانش كه نزدیك به ظهور حضرت (ع) خواهد بود، بلكه از برخى از روایـات اسـتـفـاده مـى شـود كـه ایـن نـبـرد، در هـمـان سال ظهور و یا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار، بوقوع مى پیوندد.
و اینك نمونه هایى از این روایات :
از امیر مؤ منان (ع) منقول است كه فرمود:
((نـزدیـك زمـان قـائم (ع) دو نوع مرگ وجود دارد مرگ سرخ و مرگ سفید و ملخ ‌هایى كـه بـرنـگ خون بوده و گاه و بیگاه آشكار مى شوند اما مرگ سرخ یعنى شمشیر و مرگ سفید طاعون است ))(250)
عـبارت ((نزدیك زمان قائم )) دلالت دارد كه این جنگ و مرگ سرخ خیلى نزدیك به ظهور حـضـرت مـهـدى (ع) اتـفـاق مـى افتد، اما روایت ، محل وقوع آن را تعیین نكرده است و از امام باقر (ع) روایت شده كه فرمود:
((قـائم قـیـام نـمـى كـنـد مـگـر در پـى تـرس و وحـشـت و زلزله هـا و فتنه و آشوب و بـلاهـایـى كه مردم گرفتار آن شوند كه پیش از آن گرفتار طاعون و بعد از آن ، جنگ و خـونـریـزى بین اعراب و ایجاد اختلاف بین مردم و پراكندگى در دین شان و دگرگونى احوال آنان ، بگونه ایكه كه در اثر مشاهده بجان هم افتادن مردم و یكدیگر را خوردن ، هر كس در صبح و شام ، آرزوى مرگ مى نماید))(251)
ایـن مـطلب دلالت دارد كه مرض طاعون قبل از ترس شدیدى كه عبارت از همان درگیرى و جـنـگ عـمـومـى اسـت ، خـواهـد بـود. امـا با فرض اینكه مطمئن باشیم شخص راوى تقدیم و تاءخیرى در عبارت انجام نداده باشد، مشكل است كه وقوع حوادث را زنجیره اى و پشت سر هـم بـدانـیـم چون جمله ((و جنگ و خونریزى بین اعراب )) كه با كلمه ((ثم )) عطف شده است چنانچه بر جمله معترضه ((و طاعونى قبل از آن )) عطف شود صحیح است ، بنابراین اخـتلاف بین اعراب ، بعد از وجود طاعون مى باشد همچنین عطف آن بر جمله ((و بلائى كه مـردم گـرفـتـار آن مـى شـونـد)) نـیـز صـحـیـح اسـت كـه در ایـن صـورت ایجاد اختلاف ، قبل از طاعون است ... بعلاوه در این پیشامدها اجمال است ... البته از این مطلب ، فهمیده مى شـود كـه بـراى عرب ها و مردم ، دوره اى سخت از لحاظ ایمنى و سیاسى و اقتصادى خواهد بـود. و مـمـكـن اسـت مراد از سال گرسنگى و قحطى كه در روایت بعدى از امام صادق (ع) نقل مى شود همین سال باشد، آنجا كه فرمود:
((ناگزیر قبل از قیام قائم ، سالى خواهد بود كه مردم در آن ، از گرسنگى رنج مى برند و ترس و وحشتى سخت در اثر كشتار آنان را فرا مى گیرد))(252)
روایـت بـعـدى دلالت دارد كـه شـدت نـبـرد و حالت جنگ تا زمان صیحه آسمانى كه در ماه رمـضـان نـزدیـك ظـهـور حـضـرت مهدى (ع) مى باشد ادامه خواهد یافت . از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود:
((اهـل شـرق و غـرب بـا یـكـدیـگـر اخـتـلاف پـیـدا مـى كـنـنـد، آرى و اهـل قـبیله نیز (مسلمانان ) و مردم با ترس و وحشت طاقت فرسائى روبرو خواهند شد و به هـمـان حال بسر برده تا زمانى كه منادى از آسمان ندا دهد... زمانى كه بانگ زد پس كوچ كنید، كوچ ))(253)
ایـن روایـت نـیـز دلالت دارد كه خسارتهاى این جنگ به طور اساسى بر ملتهاى غیرمسلمان وارد مـى شـود و جـمـله ((اهـل شـرق و غـرب و آرى اهل قبیله با هم اختلاف پیدا مى كنند)) عبارت دقیقى است كه حاكى از اختلاف مسلمانها، بعد از اختلاف شرق و غرب است كه به نظر مى رسد این اختلاف نتیجه و یا تابع اختلافات شـرق و غـرب اسـت ، البـتـه ایـن امر در جنگ جهانى آینده طبیعى است ، زیرا اهداف آن جنگ ، مـراكـز حـكـومـت كـشـورهـاى بـزرگ و پایگاههاى نظامى آنان بوده و بطور غیرمستقیم به مـسـلمـانـان نـیـز سـرایـت مى كند همچنانكه برخى از روایات ، نیز به این مطلب تصریح نموده است . از ابوبصیر نقل شده كه گفت از امام صادق (ع) شنیدم كه مى فرمود:
((ایـن امـر نـخـواهـد بـود تـا دو سـوم مـردم از بـیـن بـرونـد. سـؤ ال كـردیـم دو سـوم مـردم از بـیـن رفـتند پس چه كسى باقى مى ماند؟ حضرت فرمود: آیا دوست ندارید كه در یك سوم باقى مانده باشید؟))(254)
و شـایـد خـطـبـه امـیـر مـؤ مـنـان ، پـیـش از مـتـن دیـگـر، وقـت و عـامـل این جنگ را مشخص مى سازد، خطبه اى كه آن حضرت تعدادى از نشانه هاى ظهور مهدى (ع) و برخى حوادث حركت او را در آن ذكر مى كند. و در آن خطبه شریفه دو فقره است كه ارتباط با جنگ جهانى دارد كه حضرت فرمود:
((آگـاه بـاشـید اى مردم : از من بپرسید پیش از آنكه فتنه و فساد مانند شترى كه در اثـر رم كـردن ، مـهـارش زیـر سـم او قرار گیرد و بر ترس و اضطرابش افزوده شود، سـرزمـیـن شـمـا را پـایـمال نماید و یا اینكه در مغرب زمین آتش جنگ بزرگى را با موادى قـابـل اشـتـعـال دامـن مـى زنـد، در حـالى كـه بـا فـریاد بلند بانگ مى زند واى بر او از انـتـقـامـجـویـى و خـونـخـواهـى و مـانـنـد آن ... آنـگـاه مـردى از اهـل نـجـران خـارج شده و امام (ع) را اجابت مى كند او اولین مرد نصرانى است كه دعوت آن حـضـرت را لبـیـك مـى گـویـد، صومعه خود را خراب مى كند و صلیبش را مى شكند و به اتـفـاق عـجـم هـا و مـردم مـسـتـضـعـف ، سـوار بـر مركب و با درفش هاى هدایت بطرف (نخیله )(255) حـركـت مـى كـنـنـد. مـحـل تـجمع مردم از همه جاى روى زمین ، در منطقه اى به نام فاروق قرار دارد و آن منطقه اى است كه در سر راه حج رفتن امیر مؤ منان (ع) بین برس و فـرات واقـع شـده است . در آن روز تعداد سه هزار (هزار) یهودى و نصرانى كشته خواهند شـد كـه بـعـضـى از آنـهـا بـرخـى دیـگـر را بـه قـتـل مـى رسـانـنـد واقـعـه آن روز تاءویل این آیه شریفه است : ((پیوسته این ندایشان بود تا اینكه آنان را ((با شمشیر و یا زیر شمشیر)) درو كردیم .))(256)
اما این جمله امام (ع) كه ((قبل از اینكه با پایش فتنه اى در شرق ایجاد كند)) دلالت دارد كـه آغاز این جنگ ، از شرق یعنى از روسیه خواهد بود و یا حاكى از مشاجره و درگیرى در منطقه شرق مى باشد و بزودى در مبحث حركت ظهور آن حضرت ، روایتى از امام باقر (ع) خواهد آمد كه خلاء و بحران سیاسى وعده داده شده در حجاز سبب بوجود آمدن این كشمكش بین شرق و غرب خواهد شد.
و عـبـارت ((و یـا آتـش جـنـگ بـزرگـى را بـا مـواد قـابـل اشـتـعـال ، در غـرب مـى افـزود)) دلالت دارد كـه مركز اصلى نابودى ، كشورهاى غربى است و مراد از كثرت مواد قابل اشتعال آن ، پایگاههاى نظامى و پایتخت هاى و مراكز مـهـم آن كـشـورهـاسـت و ظـاهـرا مـعـنـاى كـلام حـضـرت كـه فـرمـود: ((مـحـل تـجمع مردم روى زمین فاروق است )) این است كه مردم در آن روز از گوشه و كنار جهان جهت پیوستن به حضرت مهدى علیه السلام گرد هم جمع مى شوند و مقر و پایگاه او بـیـن كـوفـه و حـله اسـت ، چـه ایـنـكه راهب نجرانى با نمایندگانى از مستضعفین ، از همان نـاحـیـه بحضور ایشان مى رسند و به نظر مى رسد كه عبارت ((و آنجا منطقه سر راه و مـسـیـر حـج امیر مؤ منان (ع) بین برس و فرات است )) حاشیه اى از خود راوى و یا نسخه بـردار اسـت كـه داخـل در اصـل عبارت شده است و شاید معناى المحجة كه در عبارت آمده است محل اجتماع كاروانهاى حج ، در زمان امیر مؤ منان (ع) و یا نام محلى باشد كه در آنجا درفش هـاى هـیـئت ها و نمایندگان ، براى ورود به اردوگاه وى و یا ملاقات با آن حضرت اجتماع مى كنند.
و عبارت ((در آن روز بین شرق و غرب سه هزار هزار كشته مى شوند)) یعنى سه میلیون نـفـر و ایـنـكـه كلمه (هزار) را بین پرانتز گذاردیم بدین جهت است كه آن كلمه ، در روایت دیگرى در بحار ج 52 ص 274 وارد شده بود، و شاید هم آن كلمه از روایت افتاده باشد، البته این بدین معنى نیست كه قربانیان جنگ جهانى سه میلیون نفر خواهد بود، بلكه این تـعـداد، كـشـتـه هـاى آن روز و یـا مـقـطـع دیـگـرى خـواهـد بـود و ایـن یـك مـرحـله از مـراحـل جـنگ و آخرین آنهاست و قبلا ذكر شد كه مجموع خسارتهاى جانى جنگ و مرض طاعون كـه قـبـل از آن جـنـگ ، شـیـوع پیدا مى كند به دو سوم ساكنان جهان بالغ مى گردد. و در روایتى دیگر پنج هفتم جمعیت جهان ، چنانكه از امام صادق (ع) روایت شده است كه فرمود:
((پـیـشاپیش قائم دو نوع مرگ وجود دارد یكى مرگ سرخ و دیگرى مرگ سفید، تا از هر هفت نفر 5 نفر از بین بروند))(257)
و در برخى از روایات ، نه دهم مردم آمده ...، البته گاهى اختلاف روایات ، بعلت تفاوت منطقه ها و یا علل دیگرى است اما بهر حال خسارتهاى مسلمانان در این جنگ ، اندك بوده و یا قابل ذكر نبوده است .
خلاصه كلام اینكه :
روایـات شـریـفـه دلالت دارنـد كـه تـرس و وحـشـت ، انـدكـى قـبـل از ظهور و یا در سال ظهور آن حضرت ، جهان را فرا مى گیرد و خسارتهاى سنگین و خورد كننده اى بر مردم و بطور كلى بر غیر مسلمانها وارد خواهد شد و این را مى توان به جـنـگ عـمـومـى و وسـائل پـیشرفته و نابود كننده آن ، كه باعث ترس و وحشت همه مردم مى شـود، تـاءویـل و تفسیر نمود، چون اگر روش این جنگ به نحو كلاسیك بود، رعب و وحشت آن بـه ایـن اندازه كه روایات توصیف كرده اند فراگیر نبود و یا دست كم یك قسمت و یا مـنـطـقـه هـاى بـیـشـتـرى وجـود داشـت كـه مـشـمـول ایـن تـرس و وحـشـت و قتل و كشتار نمى گردید.
اما روایات و قرینه هایى وجود دارد كه تفسیر آن را به موجى از جنگ هاى منطقه اى ترجیح مـى دهـد، مـخصوصا با تعبیرى كه از امام باقر علیه السلام در مورد ظهور وارد شده است كـه فـرمـود: ((و جـنـگـهـا در زمین زیاد مى شود)) و این تصریح مى كند كه آنها جنگ هاى مـتعددى در همان سال هستند، بنابراین جمع بین این روایت و روایتهایى كه بیانگر اختلاف و جـنـگ بـیـن اهـل شرق و غرب مى باشد، این است كه این نبردها بصورت جنگهاى منطقه اى بین آنان ایجاد مى شود و جنبه ویرانگرى آن متمركز در غرب مى باشد.
اما زمان این جنگ ، آنچه كه از روایات استفاده مى شود آن است كه زمان آن بسیار نزدیك به ظـهـور حضرت مهدى (ع) مثلا در همان سال ظهور خواهد بود... و اگر بخواهیم بین روایتى كه این جنگ و صفات آن را بیان كرده است جمع كنیم بهتر است بگوئیم جنگ ، طى چند مرحله خـواهـد شـد، زیـرا ایـن جـنـگ انـدكـى قـبـل از ظـهـور حـضـرت آغـاز، و سـپـس بـقـیـه مـراحـل آن بـعد از نهضت آن بزرگوار خواهد بود. و آزادسازى حجاز بدست آن حضرت ، در اثـنـاء آن جنگ مى باشد، سپس آن جنگ بعد از فتح عراق پایان مى پذیرد. و نبرد حضرت با روس ها و یا با بقایاى آنها بعد از جنگ جهانى خواهد بود، زیرا در روایت آمده بود كه نخستین نیرویى را كه حضرت تدارك مى بیند به نبرد با تركان (روسها) اعزام نموده و آنها را نابود مى كند.
اما اگر روایاتى را كه در مورد این جنگ وارد شده است به جنگ هسته اى گسترده اى تفسیر كنیم و به آنچه كه امروزه رسانه ها درباره چنین جنگى ، قلمفرسائى مى كنند توجه كنیم ، بـایـد بـگـویـیـم كـه مـدت این جنگ بسیار كوتاه و آن طور كه مى گویند شاید بیش از یكماه به طول نیانجامد. والله العالم .

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm


 

 

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار