تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - فرود آمدن عیسی مسیح از آسمان

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

فرود آمدن مسیح (ع) از آسمان
مسلمانان در فرود آمدن حضرت مسیح روح الله (ع) از آسمان به زمین ، در آخرالزمان اتفاق نظر دارند. و بیشتر مفسران این آیه را كه :
((هیچ كس از اهل كتاب نیست مگر آنكه پیش از مرگ ، به وى (عیسى ) ایمان خواهد آورد و روز قیامت او بر نیك و بد آنان گواه خواهد بود.))(388)
به همین معنا تفسیر كرده اند و صاحب مجمع البیان این تفسیر را از ابن عباس و ابومالك و قـتـاده و ابـن زیـاد و بـلخى نقل نموده است و مى گوید طبرى نیز این گفته را برگزیده اسـت و مـجلسى این تفسیر را/3 در بحار از امام باقر(ع) به همین معنا روایت كرده است كه فرمود:
((پـیـش از قـیـامـت (عـیسى ) به دنیا فرود مى آید و هیچ كس از ملت یهود و مسیحى نمى مـانـد مـگـر آنـكـه قـبـل از مـرگ بـه او ایـمـان مى آورد و آنحضرت پشت سر مهدى نماز مى گزارد.))
روایـات راجع به فرود آمدن مسیح در منابع شیعه و سنى فراوان است ، از جمله این روایت مشهور از پیامبر(ص ) كه فرمود:
((چگونه خواهید بود آنگاه كه عیسى بن مریم در میان شما فرود آید و پیشواى شما از خود شما باشد.))(389)
این روایت را بخارى و دیگران در باب ((فرود آمدن عیسى )) آورده اند.
(390)
و ابـن حـمـاد در نـسخه خطى كتاب خود از ص 159 تا 162 حدود سى روایت را تحت عنوان ((فـرود عـیـسـى بـن مـریـم سـلام الله عـلیـه و روش او)) و عـنـوان ((مدت زندگانى آن حـضـرت بعد از فرود آمدن وى )) آورده است ، از آن جمله روایتى كه در صحاح و بحار از پیامبر(ص ) نقل شده است كه فرمود:
((سـوگـنـد بـه آنـكـه جـانم بدست اوست بطور یقین عیسى بن مریم به عنوان داورى عـادل و پیشوایى دادگر در میان شما فرود خواهد آمد و صلیب را شكسته و خوك را مى كشد و مـالیـات (جـزیـه ) وضـع مـى كـنـد و آن قـدر مـال مـى بـخـشـد كـه دیـگـر كـسـى نـمـى پذیرد.))(391)
و در همین ماءخذ آمده است :
((پـیـامـبـران بـا یكدیگر برادرند به سبب هایى ، آئین شان یكى و مادرانشان مختلف اسـت ، سـزاوارتـرین ایشان نسبت به من عیسى بن مریم است ، چرا كه بین من و او پیامبرى نـیست ، او در میان شما فرود خواهد آمد پس او را بشناسید، مردى چهارشانه و درشت اندام و سرخ و سفید گونه است ، خوك را مى كشد و صلیب را مى شكند و مالیات وضع مى كند و بـجـز اسـلام آئیـنـى را نـمى پذیرد و دعوت او یك جهت داشته كه منحصر به پروردگار جهانیان است .))
در شـمـارى از روایـت هـاى ابـن حـمـاد آمـده اسـت كـه مـحـل فـرود آمـدن عـیـسـى (ع) در قـدس خـواهـد بـود و در بـرخـى دیـگـر آمـده كـه در مـحـل پـل سـفـیـد بـر دروازه دمـشـق و در بـعـضـى دیـگـر، در كـنـار مـنـاره اى در مـحـل دروازه شـرقـى دمـشق بر طبق پاره اى از روایات در دروازه لد در فلسطین مى باشد. البته ممكن است همانگونه كه مشهور است ، نخست در قدس ‍ فرود آید و سپس رهسپار شام و دیگر نقاط شود.
در بـعـضـى از روایـات آمـده اسـت كـه او پـشـت سـر امـام مـهـدى (ع) نـمـاز مى گزارد و هر سـال بـه حـج خـانـه خـدا مـشرف مى شود و مسلمانان به همراهى وى به نبرد یهود، روم و دجـال مـى پـردازنـد. آن بزرگوار مدت چهل سال زندگى مى كند و آنگاه خداوند جان او را مى گیرد و مسلمانان وجود مقدس او را بخاك مى سپارد.
در روایـتـى از اهـل بیت (ع) آمده است كه حضرت مهدى (ع) مراسم دفن او را بطور آشكار و در بـرابـر دیـدگـان مـردم بـرگـزار مـى كند كه دیگر مسیحیان حرفهاى گذشته را بر زبـان نـیاورند و پیكر او را با پارچه اى كه دستباف مادرش ‍ حضرت مریم علیهاالسلام است كفن نموده و در كنار قبر مادر در قدس به خاك مى سپارد.
در زمـیـنـه فـرود آمـدن حـضرت عیسى (ع) احتمال قوى بنظر من این است كه با توجه به گفتار خداوند متعال در قرآن كریم :
((هیچ كس از اهل كتاب نیست مگر اینكه به او ایمان مى آورد.))
مـى تـوان گـفـت هـمـه مـلل مـسیحى و یهودى به او ایمان مى آورند. و فلسفه عروج او به آسـمـان و طـولانـى شدن عمر آن حضرت این است كه خداوند او را براى ایفاى نقش بزرگ وى در مرحله حساس تاریخى كه امام مهدى (ع) ظهور مى كند و مسیحیان بزرگترین قدرت جـهـانـى را تـشـكیل مى دهند. و این خود بزرگترین مانع رسیدن پرتو اسلام به ملت هاى جهانى و برپایى حكومت و تمدن الهى وى مى باشد ذخیره نموده است .
از این رو جا دارد كه تظاهرات مردمى و یك نوع خوشحالى عمومى جان مسیحیت را فراگیرد زیرا آنها فرود آمدن عیسى (ع) را براى خود و در برابر ظهور مهدى (ع) براى مسلمانان ، مـوهـبـتـى مـى پندارند و طبیعى است كه حضرت مسیح (ع) از كشورهاى مختلف آن دیدن مى كـنـد و خـداونـد نـشـانـه و مـعـجـزه هایى را بدست او آشكار مى سازد و جهت هدایت تدریجى مـسـیـحـیان به اسلام در درازمدت اقدام مى نماید. نخستین ثمره هاى و نتایج سیاسى فرود آمـدن آنـحـضـرت كـاهـش دشـمـنـى حـكومت هاى غربى نسبت به اسلام و مسلمانان و به گفته روایات ، قرارداد صلح و آتش بس بین آنها و حضرت مهدى (ع) خواهد بود.
و چـنـانـكـه روایـات مـى گـوید ممكن است نمازگزاردن پشت سر حضرت مهدى (ع) در پى نـقـض قـرارداد صلح و آتش بس توسط غربى ها و اقدام به جنگ نمودن آنان با لشكرى انـبـوه در مـنـطـقـه باشد كه حضرت مسیح موضع صریح خود را در طرفدارى از مسلمانان اعلان نموده و پشت سر حضرت مهدى (ع) نماز مى گزارد.
امـا شـكـستن صلیب و كشتن خوك ، بعید نیست كه بعد از جنگ غربى ها در منطقه و شكست آنها در ایـن نـبـرد بزرگ بدست مهدى (ع) باشد... چنانكه سزاوار است حركت موج مردمى غرب طـرفـدار حـضـرت مـسـیـح را بـحـسـاب آورد كـه بـر حـكـومـت هـاى غـرب قبل از نبرد بزرگ آنها با حضرت مهدى (ع) و پس از آن تاءثیر شگرفى خواهد داشت .
امـا ظـاهـر شـدن دجـال ، بـا تـوجـه بـه روایـات مـربـوط بـه آن ، احـتـمـال قوى نزد من این است كه آن جنبش بعد از مدتى نه چندان كوتاه ، پس از برپائى حـكـومت جهانى حضرت مهدى (ع) و رفاه عمومى ملت هاى جهان و پیشرفت حیرت انگیز علوم خواهد بود.
و خـروج دجال جنبشى نشاءت گرفته از یهود و همانند جریان (هیپى گرى ) غریب است كه نـاشـى از عـیـش و نـوش و خـوشـگـذرانـى مـى بـاشـد. مـنـتـهـا جـنـبـش دجـال یـك چشم بسیار پیشرفته و داراى ابعاد عقیدتى و سیاسى گسترده اى است بگونه اى كـه دجـال كلیه ابزار علم را در تبلیغات و ترفندهایش بكار مى گیرد و یهودیان كه خـود در حقیقت پشتوانه حركت او مى باشند از او پیروى كرده و با فریب دختران و پسران جـوان آنـان را اسـتـثـمـار مـى نـمـایـنـد و خـلاصـه ایـنـكـه فـتـنـه و آشـوب دجال بر مسلمانان سخت و ناگوار خواهد بود.
دربـاره روایـاتـى كـه مـى گـویـد: مسیح (ع) دجال را مى كشد، باید دقت و بررسى به عـمـل آیـد زیـرا ایـن عـقـیـده مـسـیـحـیـان اسـت كـه در كـتـابـهـاى انجیل آمده است در حالیكه فرمانرواى حكومت جهانى ، بنابر اتفاق نظر مسلمانان ، حضرت مـهـدى (ع) مـى باشد و حضرت مسیح (ع) بعنوان معاون و یاور او خواهد بود و در روایات اهـل بـیـت (ع) آمـده اسـت كـه مـسـلمـانـان بـه رهـبـرى حـضـرت مـهـدى (ع) دجال را به هلاكت مى رسانند.

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار