تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - قرارداد صلح وآتش بس

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

قرارداد صلح و آتش بس بین امام (ع) و غربیان
روایات مربوط به این صلح فراوان است و دلالت دارد بر اینكه این قرار داد صلح و عدم تجاوز و همزیستى مسالمت آمیز بر اساس یك پیمان و قرار داد خواهد بود و بنظر مى رسد كـه هـدف امـام (ع) از ایـن پـیـمـان ایـجـاد زمـیـنـه و فـرصـت عـمـل بـراى حـضـرت مـسـیـح (ع) اسـت تـا بـتـوانـد بـه روال طـبـیـعـى در هـدایـت مـلل غـربى گام بردارد و تحولى در عقاید و سیاست آنها در این فرصت بوجود آورد و انحرافات حكومت ها و تمدن هاى غرب را برملا سازد. بطوریكه در روایات مربوط به این قرار داد ملاحظه مى كنیم بین این صلح و صلح حدیبیه كه پیامبر گـرامـى (ص ) بـا قریش ‍ منعقد كرد شباهت زیادى وجود دارد. در آن صلح ، متاركه جنگ به مـدت ده سـال مـورد تـوافـق طرفین قرار گرفته بود و خداوند آن را فتح المبین نامید، اما زمـامـداران سـتـمگر قریش این عهد و پیمان را یك جانبه شكستند و از نیات پلید خود پرده بـرداشـتـنـد و هـمـین عمل آنها، انگیزه روى آوردن مردم به اسلام و مجوزى براى سركوبى قـدرت مـشركان و كفر آنها گردید. در این صلح نیز غربیها با مسلمانان پیمان شكنى مى كـنـنـد و از خـصلت طغیان و تجاوز خود پرده بر مى دارند و بگفته روایات با یك میلیون سـربـاز مـنـطـقه را به جنگ و آشوب مى كشانند و پیكار بزرگى بوجود مى آید كه بر اساس توصیف روایات ، این نبرد از كارزار آزادى قدس نیز بزرگتر است . از پیامبر(ص ) روایت شده است كه فرمود:
((بـین شما و روم چهار پیمان صلح برقرار مى گردد كه چهارمین آنها بدست مردى از خـانـدان هرقل است و سالها (دو سال ) بطول مى انجامد و مردى از عبدالقیس بنام سئوددبن غـیـلان پرسید: در آن روز پیشواى مردم چه كسى خواهد بود؟ فرمود: مهدى از فرزندان من است .))(392)
و ایـن دوازدهـمـیـن روایـت از چـهـل روایـت حـافـظ ابونعیم درباره حضرت مهدى (ع) است . از حذیفه بن یمان منقول است كه گفت :
((پیامبر خدا (ص ) فرمود: بین شما و بنى اصفر (زردپوستان ) صلحى برقرار مى شود كه آنها بمدت باردارى زنى (بعد از 9 ماه ) به شما خیانت مى كند و با هشتاد لشكر از راه زمـیـن و دریـا بـه شـمـا حـلمـه ور مـى شـونـد كـه هـر لشـكـر شـامـل دوازده هزار سرباز است كه بین یافا و عكا فرود مى آیند و فرمانرواى آنها كشتى هـایـشـان را به آتش مى كشاند و به یاران خود دستور مى دهد كه از سرزمین و كشورتان دفاع و مبارزه كنید، آنگاه جنگ و كشتار از دو طرف آغاز مى شود. و سربازان و سپاهیان به كـمـك یكدیگر مى شتابند حتى كسانى كه در حضر موت یمن هستند به یارى شما مى آیند. در آن روز خـداونـد بـا نـیـزه و شمشیر و تیر خود آنها را ضربه و آسیب مى رساند و به سبب آن در میان آنها بزرگترین كشتار واقع مى گردد.))(393)
و نیز آمده است :
((كـشـتى هاى رومیان در حد فاصل صور تا عكا، لنگر انداخته و مستقر مى شوند و آن آرایش جنگى و كارزار بزرگى خواهد بود.))(394) و همچنین آمده كه : ((خداوند را دو نـوع كـشـتـن در مـیـان نـصـارى مـى بـاشد یكى از آنها گذشته و دیگرى باقى مانده است .))(395)
و مـعـنـاى ایـنـكـه گـفـتـه شـد: ((خـداونـد با نیزه خود و... به آنها آسیب و صدمه وارد مى سـازد)) ایـن اسـت كـه خـداونـد مـسـلمـانان را به كمك فرشتگان و امدادهاى غیبى خود علیه دشمنان یارى مى فرماید.
و نیز آمده است :
((آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر رومیان مسلط مى كند تا پرندگان بالهاى خود را به صورت هاى آنها بكوبند كه چشمهایشان از حدقه در آید و زمین بسبب آنها شكافته شـود و بعد از آن دچار صاعقه و زمین لرزه مى شوند و در دره و پرتگاهى سقوط مى كنند و خـداونـد صـبـر كـنـنـدگـان را یـارى نـمـوده و آنان را پاداش نیك مى دهد همچنانكه یاران مـحـمـد(ص ) را پـاداش بـخـشـیـد و دلهـا و سـیـنـه هـایـشـان را مالامال از شجاعت و قوت مى گرداند.))(396)
چـنـیـن بـنـظـر مـى رسـد، هدف آنها از پیاده كردن نیروهاى دریایى بین یافا و عكا یا بین صـور و عـكـا چـنـانـكه در این دو روایت ملاحظه مى شود باز گرداندن فلسطین و بخشیدن دوبـاره آن بـه یهودیان است كه در واقع هدف نظامى (استراتژیك ) و مجوز هجوم آنها مى باشد.
و در روایـت بـعـدى آمـده اسـت كـه آنـان نـیـروهـاى خـود را در طـول سـواحـل عـریـش در مـصـر تـا انـطـاكـیـه در تركیه پیاده مى كنند. از حذیفة بن یمان نقل شده كه گفت :
((پـیـامـبر خدا را پیروزى و فتحى نصیب گردید كه همانندش از زمان بعثت از وى رخ نـداده بـود عـرض كـردیـم : اى رسول خدا این فتح و پیروزى بر شما مبارك باد، با این پـیـروزى جـنـگ پـایان یافت ؟ فرمود: هرگز، هرگز، سوگند به كسى كه جانم بدست اوسـت ، اى حذیفه ، پیش از آن شش ویژگى وجود دارد... و آخرین جنگ را فتنه روم یاد كرد كـه آنـهـا به مسلمانان خیانت كنند و با هشتاد لشكر پیمان صلح را نقض كنند و در فاصله بین انطاكیه تا عریش فرود آیند.))(397)
در روایـات مـربـوط بـه فـرود آمـدن عـیـسى (ع) آمده است كه جنگ در آن زمان پایان خواهد یافت و مؤ ید این مطلب ، واقعیت جنگ هاى ما با رومیان (غربى ها) است كه پایان نیافته و نخواهد یافت تا حضرت ظهور كند و مسیح (ع) از آسمان فرود آید و خداوند ما را بر آنها در مرحله طغیان جهانى شان پیروز گرداند.
و در روایت آمده است كه :
((در فـلسـطـیـن دو درگـیـرى بـا رومـیـان اتـفـاق مـى افـتـد كـه یـكـى از آنـهـا ((گل چین )) و دیگرى ((درو)) نامیده مى شود.))(398)
به این معنا كه دومى نابود كننده تر از اولى خواهد بود.
روایت بعدى به این معنا اشاره دارد كه نبرد مهدى (ع) با غربى ها جنگى نابرابر است و البـتـه بـه ظـاهر موازنه قدرت در دست و به نفع آنهاست از این رو برخى بردلان عرب به آنها مى پیوندند و بقیه بى طرف هستند. ابن حماد از محمد بن كعب در تفسیر این آیه : ((شما بزودى بسوى قومى بسیار قدرتمند فرا خوانده مى شوید)) آورده است كه گفت : رومـیـان را روز نبردى بزرگ است ، و گفت : خداوند اعراب را در آغاز اسلام دعوت به جنگ بـا كـفـار نـمـود، گـفـتـنـد: ((مـال و زن و فـرزنـدان مـا را سـرگـرم و مـشـغـول داشته است )) آنگاه فرمود: شما بسوى قومى بسیار نیرومند فرا خوانده شوید، روز جـنـگ باز آنها همان گویند كه در آغاز اسلام گفتند و این آیه درباره آنها تحقق یابد كه ((خداوند شما را به عذابى دردناك كیفر دهد)) و صفوان گفت : ((استاد ما گفت كه در آن روز بـعـضـى از اعراب از دین برگشته و مرتد مى شوند و برخى دیگر دچار تردید شده از نصرت و یارى اسلام و سپاه آن خوددارى مى كنند.))
از دیـن بـرگـشـتگان آنانند كه از رومیان حمایت مى كنند و روى گردانان از یارى اسلام ، هـمـان افـراد بى طرف هستند و آنها بدست تواناى حضرت مهدى (ع) بعد از پیروزى بر رومـیـان ، بـه عـذابـى دردنـاك گـرفـتـار شـونـد، روایـتـى را ابـن حـمـاد نـقل كرده است كه اجر شهیدان این جنگ را معادل پاداش شهداى بدر در كنار پیامبر(ص ) مى داند:
((پـیـامـبـر(ص ) فـرمـود: بـهترین كشتگان در زیر این آسمان از آغاز خلقت عبارتند از نخستن : هابیل كه بدست قابیل ملعون ، ظالمانه كشته شد، پس از او پیامبرانى كه بدست امت هاى خود شهید شدند در حالیكه براى هدایت آنها مبعوث شده بودند و سخن آنها این بود كـه پـروردگـار مـا خـداسـت و مـردم را بـه سـوى او دعـوت مـى كـردنـد، سـپـس ‍ مـؤ مـن آل فرعون و آنگاه صاحب یاسین و بعد حمزة بن عبدالمطلب ، و بعد كشتگان جنگ احد، آنگاه كشتگان حدیبیه و پس از آن كشته هاى جنگ احزاب و سپس كشتگان حنین و پس از آن كشتگانى كـه بـعد از من بدست خوارج نابكار كشته مى شود بعد از اینها مجاهدان راه خدا... تا آنكه كـارزار بـزرگ روم اتـفـاق افـتـد كـه كـشـتـگـان آن هـمـچـون شـهـداى بـدر خـواهـنـد بود.))(399)

شـاید عبارت كشتگان حدیبیه كه در روایت وارد شده است اشتباه و یا اضافه باشد، زیرا منابع تاریخى وقوع جنگ و كشته هایى را در حدیبیه درج نكرده اند.
و در مـنـابـع شـیعه به نقل از اهل بیت (ع) آمده است كه با فضیلت ترین شهدا در پیشگاه خـداونـد یـاران سـالار شهیدان امام حسین (ع) و شهدایى مى باشند كه یاران امام مهدى (ع) هستند.
امـا زمـان هـجـوم اخـیر، سرزمین هاى اسلامى : طبق روایات ، مدت پیمان صلح با غربیان هفت سـال اسـت امـا آنـان بـعـد از گـذشـت دو سـال و بـه نـقـل بـرخـى سـه سـال ، خـیـانـت نموده و پیمان شكنى مى كنند، چنانكه در روایت ابن حماد بنقل از ارطات آمده است :
((بـین مهدى و فرمانرواى طغیانگر روم پس از كشته شدن سفیانى و به غنیمت در آمدن هـسـتـى قـبیله كلب ، صلحى برقرار مى شود. بگونه اى كه بازرگانان شما و آنها به كـشـورهـاى یـكـدیـگـر رفـت و آمـد مـى كـنـنـد و آنـهـا سـه سـال به ساختن كشتى هاى خود مى پردازند (نیروى دریائى خود را مجهز مى سازند.) تا آنكه كشتى هاى رومیان در سواحل بین صور تا عكا لنگر مى اندازند و آنجا صحنه كارزار خواهد بود.))(400)
روایتى كه گذشت خیانت و نقض پیمان آنها را به مدت باردارى زنى یعنى بعد از نه ماه پس از امضاء قرار داد صلح بازگو مى كند. والله العالم .

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm


صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار