تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - رومیان ونقش آنان در زمان ظهور

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

مـنـظـور از روم در روایـات مـربـوط بـه آخـر الزمـان و ظـهـور حـضـرت مـهـدى (ع)، مـلل اروپـائى و قـرنـهـاى اخـیر، گسترش ‍ آنان در امریكا مى باشد، كه فرزندان روم و وارثان امپراطورى تاریخى رومیان هستند.
گـاهـى گـفـتـه مـى شـود: رومـیـانـى كـه خـداونـد مـتـعـال سـوره اى دربـاره آنـان نازل فرموده و پیامبر (ص ) و مسلمانان بعدها با آنان پیكار نمودند ، غیر از اینان هستند. زیرا آنان بیزانس ها بودند كه پایتخت آنان ابتدا شهر ((رم )) در ایتالیا و سپس شهر قـسـطـنـطـنـیـه گـردیـد تـا ایـنـكـه مـسـلمـانـان حـدود 500 سـال پـیـش آن را فـتـح نـمـوده و ((اسـلامـبـول )) نـامـیـدنـد و مـردم آن را استانبول تلفظ نمودند.
پـاسـخ : صـحـیـح اسـت كه رومیان هنگام نزول سوره مباركه روم و صدور روایات درباره آنـان كـه از طـرفداران امپراطورى روم یا بیزانس (معروف ) بودند. امام غربى هاى امروز افـرادى غـیـر آنها نیستند ، بلكه ادامه سیاست و تمدن آنها به حساب آمد و بخشى از آنان شـمـرده مـى شـونـد.. و مـلتـهاى فرانسه و بریتانیا و آلمان و غیر آن ، از لحاظ فرهنگ و سیاست و دین ، اركان حقیقى امپراطورى روم مى باشند. و این كه آنها در آن زمان مناطق تحت نفوذ روم و (مستعمرات آن ) نامیده مى شدند، این حقیقت را نفى نمى كند.
بـلكـه سـرداران بـیـزانـس رومـى خـود بـه مـدت 2 هـزار سـال پـایتخت شان رم و قسطنطنیه بود در حالى كه همه آنان از نژاد ایتالیائى و ریشه واحـدى نـبـودنـد، بـلكـه از ریـشـه و نژادهاى متعدد اروپائى بودند و بعد از آنكه یونان جزئى از امپراطورى روم گردید، گاهى در میان آنان یونانیان نیز بچشم مى خوردند .
و شاید به همین دلیل بـاشـد كـه وقتى امپراطورى تقلیدى روم به ضعف گرائید و در قسطنطنیه و پیرامون آن محدود گردید و در محاصره دریائى از ملتهاى مسلمان قرار گرفت ، اروپائیان به ادعاى مـیـراث خـوارى بـه پـا خاسته ، وعده اى از سران كشور آلمان و غیر آن را، قیصر (سزار) نامیدند.
ایـن نـوع تـغـیـیـر و تـحـول در امپراطورى ها و دولتها امرى طبیعى است ، چرا كه حكومت از كـشـورى بـه كـشـور دیـگـر و از مـلتـى بـه مـلت دیـگـر انتقال مى یابد، و این با باقى ماندن نام و خصوصیتهاى اصلى آن منافات ندارد.
بنابراین ، روایات شریفه اى كه از آینده رومیان یا به تعبیر عرب ها ((بنى اصفر)) (= زرد پـوسـتـان ) خـبـر مـى دهـد، مـرادشـان فـقـط رومـیـان بـیـزانـس ایـتـالیائى ، منهاى ملل و قبیله هاى فرنگى و سایر قبایل وابسته به آنها نیست .
بـه هـمـیـن دلیـل مـسـلمانان در كتابهاى تاریخى خود از آنها به رومیان و گاهى فرنگیها تـعـبیر مى كنند امام در عین حال به همه آنها رومى گفته ، و آن را به صورت ((اءروام )) جمع مى بندند.
علاوه بر آن ، آنچه از سوره مباركه روم ، آیات 31 و 32 و سوره كهف آیه هاى 12 و 21 و غـیـر آن دربـاره شـرك آنان نسبت به خداوند متعال و احزاب و پیروان آنها استفاده مى شود ایـن اسـت كـه مـراد از آنـان مـلتـهـا و احزاب مدعى پیروى از حضرت مسیح علیه السلام مى بـاشـنـد. و روشـن اسـت كه رهبرى ملتهاى مسیحى به دست رومیان ایتالیائى و قسطنطنیه بوده سپس غربیها از آنان به ارث برده اند.
نام روم در بسیارى از روایات زمان ظهور آمده از جمله روایات مربوط به فتنه و آشوب و تسلط آنان بر مسلمانان ، كه قبلا گذشت .
و روایـات دیـگـرى دربـاره حـركـت نـاوگـانـهـاى جـنـگـى آنـهـا بـه سواحل سرزمین هاى عربى ، اندكى پیش از ظهور حضرت مهدى علیه السلام ، وجود دارد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمودند:
((وقتى كه در سرزمین شام بلوایى را مشاهده نمودى ، پس مرگ است و مردن ، تا آنكه غـربـیـان بـه تـحـرك آمـده و روانه سرزمینهاى عربى گردند. كه حوادثى بین آنان رخ خواهد داد.))
(20)
و فـتـنـه و آشـوب شـام در روایـات مـربـوط به زمان ظهور به مرحله كشمكشهائى كه در سرزمین شام بعد از آشوب و استیلاى اجانب بر امت اسلامى واقع مى شود اطلاق مى گردد.. بـه ایـن مـعـنى كه ((بنى اصفر)) ((غربیها)) خود را ناگزیر از دخالت مستقیم نظامى مـى بـیـنـنـد، بـعـد از آن كـه به واسطه پایدارى مردم آن سامان و امواج سیاسى موجود و درگـیـر آن ، از تسلط بر منطقه پیرامون فلسطین ناتوان گشته و دخالت نظامى آنها در آینده با مقاومت مسلمانان كشورهاى عربى مواجه خواهد شد.
از امیر مؤ منان علیه السلام روایت شده كه فرمود:
((در مـاه رمـضـان به هنگام صبح از ناحیه مشرق ندا دهنده اى بانگ برمى آورد كه : اى اهل ایمان گردهم آیید و از ناحیه مغرب پس از ناپدید شدن شفق ، ندا كننده اى ندا سر دهد: اى اهـل بـاطـل گـرد هـم جـمـع شـویـد... و رومـیـان بـه سـاحـل دریـا نـزدیـك غـار اصـحـاب كـهـف روى آورده و خـداوند آن جوانان را با سگ شان از غـارشـان بـرمـى انـگـیزد، در بین آنان دو مرد بنام ملیخا، و خملاها بوده كه این دو تسلیم اوامر حضرت قائم علیه السلام خواهند بود.))
(21)
و شـایـد ایـن جنبش نظامى ادامه حركت گذشته و یا همان حركت باشد، و روایت گویاى این اسـت كـه آن جـریـان نـزدیك حركت ظهور آن حضرت خواهد بود كه چرا كه حوادث ، پى در پى و به دنبال نداى آسمانى در ماه رمضان بوجود آمده و تا محرم ادامه مى یابد، و ظهور آن بزرگوار در شب دهم و روز دهم ماه محرم به وقوع مى پیوندد.
از برخى روایات چنین استفاده مى شود كه نیروهاى غربى آهنگ سرزمین شام كرده و در عكا و صـور، و طـبـق ایـن روایـت نـزدیـك غـار اصـحـاب كـهـف ، یـعـنـى در انـطـاكـیـه از نـاحـیه ساحل سوریه ـ تركیه ، فرود مى آیند.
دربـاره جـوانـان اصـحـاب كـهـف روایـاتـى وارد شـده كـه خـداونـد مـتـعـال آنـان را در آخـرالزمـان ظاهر مى نماید تا براى مردم علامت و نشانه اى بوده ، و از یاران حضرت مهدى علیه السلام باشند و ما آن را در بحث پیرامون ، یاران آن حضرت یاد خـواهـیـم كـرد. فـلسـفـه ظـاهر شدن آنان به هنگام فرود آمدن نیروهاى غربى در آن برهه حـسـاس ، ایـن اسـت كـه مـعـجـزه اى خـصـوصـا بـراى مـسـیـحـیـان بـاشـنـد، زیـرا طـبـق نـقـل روایـات یـاران حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـلام نـسـخـه هـاى اصـلى تـورات و انـجـیـل را از غـار انـطـاكیه بیرون آورده و به وسیله آن با رومى ها و یهودیان به بحث و گـفـتـگـو مـى پردازند، احتمال دارد این غار، همان غار معروف اصحاب كهف و یا غار دیگرى باشد.
به نقل از جابر جعفى ، امام باقر علیه السلام كه فرمودند:
((شـورشـیـان روم بـزودى روى آورده و در رمـله فـرود مـى آیـنـد، اى جـابـر: در آن سال ، در سراسر زمین از ناحیه غرب اختلاف فراوان وجود دارد.))
(22)
البـتـه مـمـكـن است این شورشگران ، مزدوران غربى ، داوطلبان نبرد با یهود باشند كه بـه هـمـین منظور در رمله فلسطین فرود مى آیند، و ظاهرا مراد از اختلاف مذكور در روایت از ناحیه مغرب زمین و یا غرب ، همان غرب سرزمینهاى اسلامى باشد، چرا كه بعد از آن بیان مى كند كه اولین حادثه اى كه به شام یم رسد خراب شدن آن است و احتمالا خرابى آنجا به سبب غربى ها باشد.
و آنـچـه را كـه در ایـن زمـیـنـه قـابـل تـوجـه اسـت ، مـطـالبـى اسـت كـه از اهل بیت علیهم السلام ، در تفسیر اوائل سوره مباركه روم وارد شده است .
((سـوگـنـد به این حروف (الف ، لام ، میم ) رومیان غالب گردیدند، در نزدیك ترین سـرزمـین و اینان بعد از مغلوب شدن به زودى غالب مى گردند، در اندك سالى ـ اءمر از آن خداوند است از پیش و آینده و آن روز ایمان آورندگان به یارى خدا چنین شاد مى گردند هم اوست كه هر كسى را كه خواهد یارى فرماید، و اوست غالب و مهربان ))
(23)
از امام باقر علیه السلام روایت شده كه آن حضرت ((یارى خداوند را نسبت به مؤ منین )) در آیـه شـریـفه ، به ظهور حضرت مهدى علیه السلام تفسیر نموده اند، و گویا خداوند آن حضرت را بر رومیان پیروز مى گرداند.
(24)
از جـمـله روایـات دیـگـر در این زمینه ، روایات مربوط به فرود آمدن حضرت عیسى علیه السـلام و دعـوت نـمـودن آن حـضرت مسیحیان را به اسلام و پیروى از حضرت مهدى علیه السلام است كه این فرموده خداوند را روشن مى سازد:
((حضرت عیسى علیه السلام نشانه اى است از علامتهاى قیامت ))
(25)
((هـمـه اهـل كـتـاب قبل از مردنش به او ایمان مى آورند، و او در روز رستاخیز گواه بر آنهاست ))
(26)
یعنى آن بزرگوار یكى از علائم رستاخیز بوده و هنگامى كه خداوند او را به دنیا فرود آورد، تـمـام نـصـارى و یـهـود بـه او ایـمـان آورده و خـود و مـعـجـزه هـایـش را قبل از آنكه از دنیا رحلت كند، مى بینند.
و در روایت آمده است كه عیسى علیه السلام بوسیله حضرت مهدى علیه السلام و معجزاتى كه خداوند در اختیار او نهاده با رومیان بحث و مناظره مى كند.
(27)
آن حـضـرت پـس از مـعـجـزه فـرود آمـدنـش از آسـمـان ، در دگـرگـونى اوضاع سیاسى و شورانیدن ملتهاى غربى بر ضد فرمانروایانشان ، نقش مهم و اساسى خواهد داشت ، كه در جریان فرود آمدن آن بزرگوار به بیان آن خواهیم پرداخت .
از جـمـله روایـات مـورد بحث ، احادیث مربوط به آتش بس میان مسلمانان و رومیان مى باشد كـه حـضـرت ، قـرارداد عـدم تـجاوز را با آنان امضاء خواهد نمود، ظاهرا این پیمان بعد از نـبـرد بزرگ قدس است كه در مثلث عكا ـ قدس ـ انطاكیه بین سپاه آن حضرت و لشكریان سـفیانى با پشتیبانى یهود و رومیان رخ مى دهد و بعد از پیروزى حضرت مهدى و ورودش به قدس و فرود آمدن حضرت عیسى علیه السلام خواهد بود.
بـه نـظـر مـى رسـد كـه حـضرت مسیح علیه السلام در این درگیرى و نبرد نقش وساطت و مـیـانـجى گرى را بر عهده خواهد داشت ، كه درباره آن سخن خواهیم گفت ، از پیامبر صلى الله علیه و آله نقل شده كه فرمود:
((اى عـوف ! پیش از رستاخیز شش حادثه را متذكر باش ... از جمله فتنه و آشوبى را كـه خـانـه اى از عـرب خـالى از آن فـتـنـه نـخـواهد بود، میان شما و بنى اصفر (غربیها) صلحى برقرار مى گردد، سپس با شما پیمان شكنى نموده ، و با هشتاد لشكر كه هر یك متشكل از 12 هزار سرباز مى باشد به شما حمله ور مى شوند.))
(28)
همچنین از آن حضرت روایت شده كه فرمودند:
((بـیـن شـما و رومیان چهار پیمان صلح بسته مى شود، كه چهارمین آنها به دست مردى از خـانـدان هـرقـل اسـت كـه چـنـد سـال (دو سـال ) دوام خـواهـد یـافـت ، در این هنگام مردى از عـبدالقیس به نام سؤ ددبن غیلان پرسید: در آن روز پیشواى مردم كیست ؟ حضرت فرمود: مهدى از فرزندانم .))
(29)
در بـرخـى از روایـات مـدت پـیـمـان نـامـه صـلح هـفـت سـال ذكـر شـده ، امـا غـربـى هـا تـنـهـا پس از دو سال عهدشكنى نموده و پیمان خود را با مـسـلمـانـان بـر هم زده و با سپاهى كه متشكل از قریب به یك میلیون سرباز مى باشد با حمل 80 پرچم در سواحل فلسطین و سرزمین شام ، با مسلمانان درگیر مى شوند.
و در پـى آن ، حضرت مهدى علیه السلام رهسپار فتح و آزادى اروپا و جهان غیر اسلام مى گردد كه در بحث حركت ظهور آن حضرت خواهد آمد.
دیـگـر روایـات ارتـباط سفیانى با رومیان و فرار هواداران وى پس از شكست او به طرف كشور روم ، و تعقیب آنان توسط یاران حضرت مهدى علیه السلام و بازگرداندن آنها را بیان مى كند، از امام باقر علیه السلام نقل شده كه فرمودند:
((زمانى كه حضرت قائم علیه السلام قیام نماید، سپاه خویش را به سوى بنى امیه (سـفـیانیان ) گسیل دارد آنها به سوى روم بگریزند، به آنان مى گویند تا به كیش ما در نـیائید شما را راه نخواهیم داد، آنها پذیرفته و رومیان آنان را وارد مى كنند و آنگاه كه یـاران حـضـرت مـهدى علیه السلام با رومیان مواجه مى شوند، آنها تقاضاى صلح و امان مى نمایند، پیروان آن حضرت پاسخ مى دهند كه تا هم كیشان ما را آزاد نكنید به شما امان نخواهیم داد، سپس آنها را آزاد نموده و به یاران حضرت باز مى گردانند.
(30)
روایـات دیـگـرى نشانگر این است كه سفیانى داراى فرهنگى غربى بوده ، وى در كشور روم بـسـر مـى بـرد و سپس راهى منطقه شام مى گردد و حركت خود را از آنجا آغاز مى كند، چنانكه به بیان آن خواهیم پرداخت ، در كتاب غیبت طوسى (ره ) آمده است كه :
((سـفـیـانـى كـه سـر كـرده قـوم است از كشور روم به حركت در آمده در حالى كه چون مسیحیان صلیب به گردن دارد.))
(31)
از جـمـله روایـات ، احـادیـث آزادى سـرزمـیـن روم توسط حضرت مهدى علیه السلام و اسلام آوردن رومـیـان بـدسـت آن حـضـرت اسـت ، البـتـه احـتـمـال دارد ایـن امـر بـه دنـبـال شـكـسـتـن پـیـمـان صـلح و حـمـله نـظـامـى آنـان بـه سـاحـل فـلسـطـین و سرزمین شام و شكست خوردن آنها باشد، چنانكه ممكن است این درگیرى سـخت ترین نبردهاى روم با حضرت مهدى علیه السلام باشد كه در پى آن گرایشى در بین ملتهاى آنان نسبت به اسلام پیدا مى شود.
و در برخى از روایات ، آمده است كه :
((با تكبیر، هفتاد هزار تن از مسلمانان روم را فتح مى نمایند.))
(32)
بعید نیست كه سقوط این پایتخت غربى با تظاهرات غربى ها و تكبیر آنان در حالى كه حضرت مهدى علیه السلام و یارانش آنان را همراهى مى كنند، انجام شود.
از امام باقر علیه السلام روایت شده كه فرمودند:
((آن گـاه اهـل روم بـدسـت حضرت مهدى علیه السلام اسلام آورده و حضرت براى آنان مـسـجـدى را بـنـا مـى كـنـد سپس با جانشین قرار دادن یكى از یارانش در آنجا، خود باز مى گردد))
(33)
ظـاهـرا حضرت مسیح علیه السلام در دگرگونى ملتهاى غرب نقش اساسى داشته ، و این امـر در خـلال دو سـه سالى است كه بین امام علیه السلام و غربیان پیمان صلح برقرار اسـت ، و احتمالا حضرت عیسى علیه السلام در این برهه ، در غرب بسر برده و یا بیشتر حضور او در غرب خواهد بود.

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار