تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - سیمای کلی دوران ظهور

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

نام كتاب : عصر ظهور
مؤ لف : على كورانى
سخن ناشر
مـسـئله ظـهور یك انسان كامل و الهى در همه ادیان بطور اعم و در اسلام بطور اخص از چنان تـاءكـیـد و اهـمـیـتـى بـرخوردار است كه حتى مفتیان دربارى حجاز درباره منكر مهدویت حكم ارتـداد را جارى مى كنند. لذا تنها مشكلى كه وجود دارد معرفتى یك شخص خاص مى باشد كه شیعه با اتكا به ادله و اسناد بسیار این مهم را انجام داده است .
امـا آنـچـه كـه بـعـد از اثـبـات وجـود، حـیـات و نـسـب آن حـضـرت حائز اهمیت است ، اهداف و اعـمـال آن وجـود مـقـدس در دوران ظـهور است كه در این رابطه احادیث و اشارات بسیارى از سـوى فرق مختلف اسلامى به عصر حاضر رسیده است و حاوى اطلاعات مختلفى از آراء و افـكـار مـردم عـصـر ظـهور و سرزمینهایى است كه مستقیما در معرض ‍ كشمكشهاى این انقلاب قرار مى گیرند.
الگوى انقلاب اسلامى ایران یعنى یك حركت مذهبى در قرن موشك و اتم باعث گردید كه تـصـویـر روشـنـتـرى از چـگـونـگـى و عـوامـل مـؤ ثـر در انقلاب حضرت مهدى بدست آید، تـصـویـرى كـه قـبـل از انـقـلاب اسلامى ایران قابل تصور نبود. شاهدان حضورى و غیر حـضـورى انـقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى (ره ) اكنون قادرند دورنماى بیش از حـالت امـام (علیه السلام ) كه شمشیرى در دست و تكیه بر دیوار كعبه دارد، در ذهن ایجاد نمایند.
كـتـاب حـاضـر ثـمـره كـوشـش ارزشـمـنـدى اسـت در گـردآورى و تـجـزیـه و تـحـلیل احادیث و ملاحم كه نویسنده محترم كوشیده تا پاره اى از تحولات سیاسى نظامى روز را در رابطه با این متون بجا مانده از بزرگان اسلام تفسیر نماید. هر كوششى جهت نـشان دادن این نكته كه انقلاب فرزند برومند (ص ) با توجه به شرایط زمان و مكان و بـهـره گـیـرى از امـكـانـات و اسـتعدادهاى عصر ظهور انجام مى پذیرد، كارى است در خور تـقـدیـر، و اگـر آن حـضـرت صـرفـا از امـكـانـات فـوق طـبـیـعـى در تـمـام مـراحـل انـجـام مـاءموریت الهى خود استفاده مى كرد، نیازى به اصحاب و آماده شدن شرایط نداشت .
كـتاب داراى بشارتى خوشحال كننده براى قوم سلمان (ایرانیان ) است كه با نگاهى به تـاریـخ گـذشـتـه اسـلامـى نـشـان داده انـد كـه بـحق شایسته چنین بشاراتى مى باشند. بـشـارت بـه اینكه آنان رسالت مهمى در ایجاد شرایط براى ظهور و ادامه آن دارند و در بین 313 تن اصحاب خاص آن حضرت جایگاهى تعیین شده خواهند داشت .
نـكته دیگر، اگر چه جزئیات دقیقى از زمان و مكان هاى درگیر در قیام آن حضرت در دست نـیـسـت امـا بـر چـند مكان چون مكه و شام و بصره و فلسطین بیش از همه اشاره شده كه در مـجـمـوع مـى تـوان مـحـدوده واقـع بـیـن ایـن نـقـاط در خـاورمـیـانـه را محل تپش قلب جهان عصر ظهور دانست .
كما اینكه در عصر حاضر نیز اینگونه است و كتاب حاضر در این رابطه اشارات مستند و جـالب تـوجـهـى را ارائه داده اسـت . در مـورد زمـان ظـهـور نـیز اگر چه زمان خاصى اعلام نگشته و روایات بسیارى در طرد كسانى كه تعیین وقت نمایند بدست ما رسیده اما حوادثى پـیـشـگویى گردیده كه كوشش براى درك و انطباق آن حوادث بر واقعیات را نمى توان از جمله تعیین زمان دانست .
بهرحال آنچه كه مسلم و مشترك بین فرق و ادیان است وجود و ظهور آن حضرت است و آنچه بـیـش از همه اهمیت دارد علاقه به وجود و راه و هدف آن حضرت است . در حدى كه انتظار آن حضرت در زمره عبادت و معیت با آن شریف است .
امـیـد اسـت كـه كـتـاب بـراى شـیـفـتـگـان آن حـضـرت مورد استفاده و امیدبخش باشد. معاونت فـرهـنـگـى سازمان تبلیغات اسلامى ، در راستاى انگیزه مقدس خود در نشر و احیاء فرهنگ گـرانبار اسلام ناب محمدى (ص )، به انتشار این گونه كتب و آثار پرداخته ، تا گامى در پویایى و تعالى جامعه اسلامى بر دارد به این امید كه شیفتگان حضرتش را دو چندان و تشنگان چشمه زلالش را جذبه اى دیگر بخشد.

معاونت فرهنگى

مقدمه مترجم
تاكنون كتاب هاى بسیارى پیرامون وجود حضرت مهدى (ع) به رشته تحریر در آمده است و در كـتب و متون تاریخى ، درباره وقایع و پیشامدهاى دوران آن حضرت اخبار بسیارى از پـیـامـبـر(ص ) و امـامـان (ع) نقل شده است . اما پراكندگى آن روایات و عدم دسترسى به بـرخـى از كـتـب اصـیـل تـاریـخـى در ایـن زمـیـنـه از یـك طـرف و عـدم بـررسـى عـمـیـق و تـحـلیـل كـامـل این حوادث و تطبیق آنها بر پیشامدهاى قرون گذشته و بر وقایع جارى و آیـنـده از طـرفـى دیـگـر، نـتـوانـسـته آنطور كه باید ما را با تاریخ ارزشمند دوران آن بزرگوار آشنائى كامل ببخشد.
مـؤ لف گـرانـقـدر، با پژوهشى ژرف و تحقیقى تاریخى و اندیشمندانه و دور از تعصب هاى افراطى و پیش داوریهاى ناروا، كوشیده است تا سیمائى روشن از حوادث و پیشامدهاى آن زمـان و دیـدگـاه هـاى گـونـاگـون دانـشـمـنـدان بـزرگ و نـویـسندگان مشهور شیعه و اهـل سـنـت را درباره ظهور حضرت مهدى (ع) بگونه اى كه از عمق جان برخاسته و قلب و روح و روان انـسـان مـسـلمـانـان را سـیـراب سـازد، تـرسـیـم كـرده و مـورد تـجـزیـه و تحلیل قرار دهد.
مـوضـوعـات این كتاب كه عمدتا از آیات قرآنى و اخبار فراوان موجود در منابع تاریخى شـیـعـه و سنى ، گزینش شده است دورنمائى از آن دوران را بطور واضح تبیین و شبهات آنان را در این زمینه پاسخگوست ، براى آشنائى بیشتر با موضوعات ارزنده این كتاب ، شما را به مطالعه و قضاوت وا مى گذاریم .
مؤ لف
نویسنده چیره دست ، علامه ، استاد على كورانى ، از علماى مبارز و نویسندگان ادیب و خوش ذوق لبـنـان اسـت از منطقه ((جبل عامل )) كه علاوه بر سوابق مجاهدت و تلاش چشمگیر در لبـنـان و عـراق و كـشـورهـاى عـربـى حـوزه خـلیـج فـارس ، نـقـش فـعـال و پـر ثـمر امروز او در ارتباط با قضایاى انقلاب اسلامى ایران و عراق و... بر آگاهان پوشیده نیست .
وى از مـدتـى پـیـش بـه ایـران آمـد و در قـم سـاكـن گـشـت ، در ایـن چـنـد سال ، با قلم شیوا و دلنشین خود، آثارى متنوع ، مفید، محققانه و ابتكارى تاءلیف كرده از جـمله ، كتاب هائى چون : الممهدون للمهدى ، طریقه حزب الله ، ملائكه الغیب قادمون كه با قلم شیواى حجته الاسلام و المسلمین جواد محدثى ترجمه و از طریق معاونت فرهنگى سـازمـان تـبلیغات اسلامى بنام (فرشته اى از غرب ) منتشر گردید، و عصر الظهور كه این كتاب باشد و... مى شناسیم .
بـه هـر حـال آشـنـائى بـا انـدیـشه و روحیات نویسنده و ابعاد گوناگون آثارش را به مطالعه كتابهاى ارزشمندش و كتاب حاضر وا مى گذاریم .
انگیزه ترجمه
كتاب حاضر از كتب ارزنده در زمینه تحلیل و بررسى عمیق پیرامون وقایع و حوادث دوران ظـهـور فـرخـنده حضرت مهدى (ع) مى باشد كه با توجه به موضوعات متنوع و نو آن و اسـتـقـبـال كـم نـظـیـرى كـه از ایـن كـتـاب در لبـنـان و كـشـورهـاى عـربـى و مـحـافـل شـیـعـه و سـنـى پـدید آمده بود، من نیز علاقه داشتم كه در ترجمه این كتاب به فارسى سهمى داشته باشم .
از طـرفـى چـون مدتى توفیق تلمذ در خدمت مؤ لف محترم را داشتم و عنایت خاصى كه به حـقیر ابراز مى كردند، ترجمه این كتاب به من پیشنهاد شد كه قبلا بخشى از آن ترجمه شـده بـود و نـیـاز بـه بـازنـگـرى مـجـدد داشـت ، گـر چـه مـن خـود را لایـق بـه سـرمـنـزل رسـانـدن ایـن مـهـم نـمـى دیـدم ، اما بهرحال طبق درخواست مؤ لف به ترجمه و بـازنـگرى قسمتى از آن مبادرت نمودم و در این راستا، تشویق و ترغیب جمعى از دوستان و همكارى برادر محترم جناب آقاى امین جراح كه بخشى از آن را ترجمه كرده بودند و زحمات بـى قـفه برادر گرامى جناب آقاى جواد محدثى در ویرایش این كتاب ... پیوست مدد كارم بوده است .
امید است ترجمه این كتاب گامى در جهت تقویت ایمان بندگان شایسته خدا و منتظران ظهور مـقـدس حـضـرت بـقـیـه الله ارواحنا فداه و ایجاد انگیزه براى استقامت و پایدارى امت ، تا قطع كامل دست ستم پیشگان شرق و غرب ، از كشورهاى اسلامیمان باشد.
...ثواب این ترجمه ناقابل را به روح پاك برادر شهیدم على ... تقدیم مى نمایم .

قم : عباس جلالى
خرداد 1368

مقدمه
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران نشانه هاى اعتقاد به حضرت مهدى منتظر، (ع) در مـیـان مـلل جـهـان اسـلام و حتى غیر اسلام ... یعنى پرسش از او مو سخن گفتن پیرامون او و مطالعه و تاءلیف درباره او به اوج خود رسید.
تـا جـائیـكه این لطیفه شایع شده كه وزارت اطلاعات آمریكا پرونده اى از تمام اطلاعات لازم درباره امام مهدى (ع) تهیه و تنظیم نموده كه تنها نقص آن تصویر آن حضرت است .
و شـایـد بـزرگ تـریـن رویـداد سـیـاسـى مربوط به اعتقاد به آن حضرت در این دوره ، انـقـلابـى بـاشد كه در آغاز سال 1400 هجرى به رهبرى ((محمد عبدالله قرشى )) در حـرم مـكـه مـكـرمه اتفاق افتاد. به گونه اى كه یاران او به حرم مسلط شدند و معاون وى ((جـهـیـمان )) از داخل حرم اعلامیه اى پخش نموده و مسلمانان را به بیعت با قرشى دعوت كرد، به اعتبار اینكه او همان مهدى منتظر است كه پیامبر (ص ) ظهورش را بشارت داده است .
اشـغـال حـرم تـوسـط آنـهـا و مـقـاومـت نـیـرومـنـدانـه آنـان چـنـدیـن روز بـه طـول انـجـامـیـد كـه حـكومت سعودى به پیروزى بر آنان دست نیافت مگر بعد از درخواست گروه ویژه كماندویى از فرانسه !
و هـمـچـنـین بزرگترین فعالیت تبلیغاتى كه مستقیما مربوط به اعتقاد به ظهور حضرت مهدى (ع) توسط دشمنان ما در این فاصله انجام گرفته ، فیلم ((نوسترا داموس )) است كـه چـهـار سـال قـبـل بـمـدت سـه ماه متوالى در شبكه هاى تلویزیونى آمریكا به نمایش گذاشته شد.
ایـن فـیـلم سـرگـذشـت زنـدگـى سـتـاره شـنـاس و پـزشـك فـرانـسـوى بـنـام ((مـیـشـیـل نـوسـتـرا)) دامـوس damus nostra اسـت كـه نـزدیـك بـه 500 سال قبل مى زیست .
وى پـیـشـگـویـى هـاى خـود را دربـاره آینده به رشته تحریر در آورده ، كه مهمترین آنها پـیـشـگـویـى او دربـاره ظـهـور نـواده پـیـامـبر (ص ) در مكه مكرمه ، و وحدت بخشیدن به مسلمانان ، و به زیر پرچم خود آوردن آنها و پیروزى بر اروپائیان و ویران كردن شهر و یا شهرهاى بزرگ سرزمین جدید (آمریكا) است .
و بنظر مى رسد ((لوبى )) صهیونیست و اطلاعات آمریكا در ساختن این فیلم دست داشته بـاشـنـد، و هدف آنان از تهیه این فیلم بسیج نمودن ملتهاى آمریكا و اروپا علیه ایران و مـسـلمـانـان اسـت ، زیـرا آن را خـطـرى مـى پـندارند كه غرب و تمدن آن را تهدید مى كند؛ بـویـژه وقـتـى كـه آنـچه را بر پیشگوئى ((نوسترا داموس )) اضافه نموده اند مورد تـوجـه قـرار دهـیـم و آن ایـنـكـه آمـریـكا بعد از شكست اروپا به دست حضرت مهدى (ع) و نـابودى موشكهاى غول پیكر واشنگتن و دیگر شهرهاى آن ، جهت رویارویى با آن حضرت به بستن یك پیمان همكارى با روسیه اقدام نموده و سرانجام بر وى پیروز مى گردند!
علاوه بر اینكه در زمینه ارزش علمى كتاب و نویسنده آن جاى بحث و گفتگو است . آن كتاب مـجـمـوعه اى از پیش ‍ گوئیهایى است كه نویسنده به زبان قدیم فرانسه (لاتین ) و با شـیـوه رمـزى و ابـهـام آمـیز نوشته است . كه قابل تفسیر به صورتهاى گوناگون مى باشد...
بنظر نگارنده ، نویسنده آن كتاب بر پاره اى از منابع اسلامى در مورد حضرت مهدى (ع) آگـاهـى یـافـتـه و یا با بعضى از علماى ما ملاقات نموده است . بویژه وى مدتى از عمر خـویـش را در ایـتـالیا و جنوب فرانسه و چه بسا در اندلس ‍ گذرانده است ... اما كتاب او بـا سـرعـت پـس از پیروزى انقلاب منتشر و چاپهاى آن با شرح ها و تفسیرهاى متعدد، به صـدهـا تـلویـزیـونـى فرانسه در معرض دید میلیونها تماشاگر آمریكائى و اروپائى قرار گرفت .
مـسـئله ایـن نـیـسـت كـه غربى ها اعتقاد به ظهور مسیح یا مهدى علیهماالسلام و یا اعتقاد به صـحـت پـیـشـگـوئى هـاى نوسترا داموس و یا دیگر ستاره شناسان دارند... بلكه بر این بـاورنـد كـه خـطـر خـیزش اسلامى و تمدن الهى آن ، تمدن مادى آنان را تهدید نموده ، و سلطه ظالمانه آنها بر ملتهاى جهان را از میان بر مى دارد.
و از ایـن رو مـى بـیـنید كه آنها از عنصر اطلاعاتى استفاده مى كنند تا زنگهاى خطر را در گـوش مـلتها به صدا درآورند. و به حركت جدید انقلاب و روند آینده آن در مكه و مصر و سـرزمـیـنـهـاى اسـلامـى چـشـم دوخته اند... تا اینكه موافقت و پشتیبانى ملتهاى خود را جهت اجـراى تمام نقشه هاى استعمارى خود در حال و آینده ، جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامى در این كشور و یا در سایر كشورها جذب نمایند...
امـا این مسئله از نظر یهودیان ، بالا بردن ترس و هراس غربیها از خطر جنبش اسلامى تا حد توانشان مى باشد، تا بدین وسیله این خطر را از خود دور سازند.
و بـدین جهت به غربیها چنین وانمود مى سازند كه ، تمدن غرب مورد هدف انقلاب اسلامى بوده ، و اسرائیل اولین خط دفاعى بشمار مى رود.
بـنـابراین دشمنان ما به حساب باور و عقیده خود ناچارند در مورد امام مهدى (ع) تبلیغات آنـچـنانى نموده و دست به تهیه فیلم بزنند و از آنجائى كه با موج آگاهى بخش اسلام كـه نـسبت به رهبر موعود افزایش خواهد یافت روبرو مى شوند، ناگزیرتر شده ، و در صورت صحت امر ظهور، و آشكار شدن آن بزرگوار... با او رویاروئى نمایند.
(جـالب ایـنـكه ) آنان بدلیل ترس و وحشتى كه در درون خود از آن حضرت دارند زمینه را بـراى او مـهـیـا مـى نمایند، بگونه اى كه شوق ما را به دیدار نواده پیامبر (ص ) كه در كنار كعبه ظهور مى كند، بر مى انگیزاند زمانى یك مسلمان امام مهدى (علیه السلام ) را در فـیـلم نـوسترا داموس مى بیند كه چگونه از اتاق عملیات به كمك ژنرالهاى بزرگ خود (بـه تـعـبـیـر فـیلم ) صحنه جنگ را اداره كرده و با سردمداران كفر مبارزه مى نماید، و با پـرتـاب مـوشـكـهـاى غـول پیكر از قلب صحراى حجاز به پایگاههاى كفر و استعمار در آمریكا و اروپا كه آنها را درهم مى كوبد، چقدر سرشار از امید و اشتیاق مى گردد.
امـا ایـن بـازتـاب ها در مورد اعتقاد به حضرت مهدى منتظر (ارواحنا فداه ) جز پژواك صدا چیزى نیست ، و صدا و عمل بزرگتر مسئله او همین انقلاب دشمن ستیز اسلامى ایران است كه بـنـام آن بـزرگـوار و جهت آماده سازى منطقه و جهان براى ظهور خجسته وى ، بپا شده ، و شراره آن در تمام سرزمینهاى اسلامى شعله ور گردیده است .
در ایـران ، احـساس مى كنى كه حضور حضرت مهدى (ع) بیشتر و بزرگتر از همه سران انـقـلاب و عـلمـاى نـهـضـت اسـت زیـرا او رهـبـر حقیقى انقلاب و حكومت است و همانا امام خمینى رضـوان الله تـعـالى عـلیه نماینده و نائب اوست كه نام آن حضرت را با احترام و قداست فراوان یاد كرده و مى گوید: ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، (جان ما فداى خاك پایش باد) و مـى گـویـد كـشـور مـا كـشـور امام زمان است و نهایت آرزو و امید ما این است كه امانت دار او بوده و این امانت را به صاحب اصلى آن بسپاریم .
نـام و یـاد امـام مـهـدى (ع) بـا احـتـرام و قداست تمام در قلب مردم ایران و در شعارها و نام فـرزنـدان و مـؤ سـسـات و خـیـابـانـهـا و مـراكـز تـجـارى آنـان و در دل رزمـنـدگـان اسـلام كـه وجـودشـان هم چون شمع از شوق دیدار وى ذوب شده و او را در خواب و فرشته گانش را در بیدارى مى بینند جاى دارد و هم آنان هستند كه دوست دارند با جان خود، در راه قدس به دیدار حضرتش شرفیاب شوند.
شـوق و محبت و قداستى را كه حضرت مهدى (ع) (ارواحنا فداه ) در قلبهاى شیعیان و عموم مسلمانان داراست ، تا كنون هیچ شخصیتى در روى زمین دارا نبوده است ... و این علاقه مردمى و تـوجـه بـه مـسـائل ظـهـور آن حـضرت رو به افزایش بوده تا این كه خداوند به وعده خویش جامه عمل پوشانده ، و آئین خود را بر تمام ادیان پیروز گرداند.
چـنـد سـال قـبـل كـتـابـى بنام ((الممهدون للمهدى )) (زمینه سازان ظهور حضرت مهدى (ع)) به قلم اینجانب نگارش یافت ، كه بر محور احادیث رسیده از منابع شیعه و سنى و درباره حركت مـوعـود، در سـرزمـیـنـهـاى شـرقـى ، بـدسـت ایرانیان و وابستگان به سلمان فارسى ، و اهل خراسان و نقش آنان در زمینه سازى ظهور حضرت مهدى منتظر (ع) دور مى زد.
و با اینكه كتاب مورد قبول واقع شد، و در كشورهاى مختلف به چاپ رسید اما كافى نبود و عـطـش مـسـلمـانـان مـشـتـاق حـضـرت مهدى (ع) را در امر شناخت وى و زمان ظهور و حركت آن بزرگوار برطرف نمى ساخت .
در حـالى كـه انـبـوه مـسـلمـانـان و شـیـفـتـگـان آن حـضـرت مـایـل انـد كـه ما تصویرى كلى از سرگذشت وى را بصورتى پیوسته و ساده و دور از خـلاصـه گـویـى مـضـر و خـالى از شـرح و تـفـصـیـل و بـحـث عـلمـى ملال انگیز ارائه دهیم ...
البـتـه انـجـام ایـن مـسـئولیـت بـر عـهده اندیشمندان و فضلاى متعهد شیعه و سنى است تا تـصـورات گـوناگونى از پژوهشهاى دانشمندان اسلامى را درباره حضرت مهدى (ع) در اختیار مسلمانان قرار دهند تات بدینوسیله در اذهان و وجدان آنان تاءثیر گذارند تا همگام با چگونگى و كیفیت حركت و بیدارى اسلام متبلور گردد.
در كنار این گونه نگارش ها پیرامون حضرت مهدى (ع) به بررسیها و پژوهشهاى علمى و تحقیقى درباره روایات و موضوعات متعدد مربوط به آن حضرت نیازمندیم .
آغـاز ایـن كـار، گـرد آورى مجموعه اى كامل از روایات مربوط به اوست كه در میان نزدیك بـه پـنـجـاه مـنـبـع و ماءخذ درجه اول ، چه خطى و چه چاپى پراكنده است ، جداى از منابع درجه دوم از تاءلیفات دانشمندان در قرنهاى میانى و اخیر... مى باشد. از جمله ویژگیهاى ایـن مـعـجم آسان نمودن مراجعه دانش پژوهان به متون اسلامى درباره حضرت مهدى (ع) و معرفى بحثها و موضوعات آنان به اندیشمندان و توده مردم مى باشد.
ایـن كـار ارزنـده را ((بـنـیـاد مـعـارف اسـلامـى )) در قـم بـعهده گرفته و اینك استخراج روایـات از مـیـان بـیـش از یـك صـد مـنـبـع بـه پـایـان رسـیـده اسـت . ایـن مـعـجـم شـامـل روایـات مـربـوط بـه حضرت مهدى (ع) با ذكر منابع آن ، و سپس معجم موضوعات مـربوط به آن حضرت ، و فرهنگ الفاظ روایات ، و معجم نام ها و مكان ها خواهد بود... ان شاء الله .
هدف این كتاب ارائه سیمائى از عصر و زمان امام مهدى (ع) و قیام مقدس آن حضرت است كه از آیات و روایات استفاده مى شود.
و من نسبت به مراجعه مستقیم روایات از منابع آنها اهتمام زیادى نمودم كه اتفاقا به كتابى بـرخـوردم كـه در لبـنـان چـاپ و منتشر شده و به علت كثرت روایات آن در دسترس مردم قـرار گـرفـتـه بـود و زمـانـى كه به دهها مورد از منابعى كه نویسنده در پاورقى ذكر كـرده بـود مـراجـعـه نـمـودم ، با كمال تعجب دیدم نه تنها نسبتى بین روایات و منبع آن ها وجـود نـدارد، بلكه نویسنده به خود اجازه داده كه روایات را بخش بخش و بعضى را به برخى دیگر ضمیمه نموده و حتى پاره اى از واژه ها را تغییر دهد.
البـتـه من به ذكر یك یا دو منبع براى روایت اكتفاء نموده ام ، زیرا هدف كتاب تنها ارائه سـیـمـاى كـلى از زمـان ظـهور و قیام حضرت مهدى (ع) است ، نه بررسى منابع روایات و صحت آنها.
امـیـد اسـت ایـن كـتـاب (عـصـر ظـهـور) خـدمتى براى اسلام و مسلمانان كه تشنه شناخت رهبر مـوعـودشـان آنـچـنـان كـه پـیـامـبـر (ص ) فـرمـوده ، بـاشـد و خـداونـد مـتـعـال آن را در زمـره خـدمـات زمـیـنـه سـازى ظـهـور حـجـت و ولى خـود (ارواحـنـا فـداه ) قبول فرماید.

على كورانى
24 شوال 1407
شهر مقدس قم

سیماى كلى دوران ظهور
بـا آنـكـه قرآن كریم معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص ) است و در هر زمان و نسلى تازگى دارد....با این وصف از جمله معجزه هاى همیشه تازه وى خبرهایى است كه توسط آن حضرت از آیـنـده زندگى انسانها و خط سیر اسلام ، تا فرا رسیدن زمان بازگشت اسلام (موعود) بیان شده است عصرى كه خداوند دین خود را بر تمام ادیان و مكاتب جهان برخلاف خواست مشركان و كافران پیروز مى گرداند.
و ایـن عصر ظهور اسلام كه موضوع این كتاب است همان عصر ظهور حضرت مهدى (ع) است و هـیـچ تـفاوتى بین این دو، در صدها روایت بشارت دهنده پیامبر (ص ) و روایاتى كه از طـریـق صـحابه و تابعین و نویسندگان صحاح و مجموعه هاى روایتى كه درباره این دو عـصـر رسـیـده وجـود نـدارد، بـا آنـكـه اخـتـلاف روش داشـتـه انـد. و اگـر روایـات امـامـان اهل بیت (ع) را بر آنها بیفزائیم بیش از یكهزار روایت مى شود، اگر چه ائمه (ع) همواره احـادیـث خـود را بـه پـیامبر (ص ) نسبت نداده اند، لكن بارها تاءكید فرموده اند كه آنچه بیان نموده اند از پدران پاك و از جد بزرگوارشان پیامبر اكرم (ص ) مى باشد.
سـیـمـائى را كـه ایـن روایـات از اوضـاع جـهان در زمان ظهور ترسیم مى كند به ویژه از مـنـطقه ظهور آن حضرت . مانند: یمن ، حجاز، ایران ، عراق ، شام ، فلسطین ، مصر و مغرب (مـراكـش ).... سـیمائى است كامل كه بسیارى از حوادث بزرگ و كوچك و نامهاى اشخاص و اماكن را در برمى گیرد.
كـوشـیـده ام ایـن روایـات را از مـیان احادیث فراوان ، استخراج نموده و برگزینم و تا حد ممكن به شكلى واضح و پیوسته و دقیق در دسترس عموم مسلمانان قرار دهم .
در این بخش ، قبل از پرداختن به مشروح آن روایات ، خلاصه اى از آنها را عرضه مى دارم تا سیمائى كلى از عصر ظهور باشد.
روایـات شـریـفـه حـاكى از این است كه انقلاب و حركت ظهور حضرت مهدى (ارواحنا فداه ) بعد از فراهم شدن مقدمات و آمادگیهاى منطقه اى و جهانى از مكه آغاز مى گردد...
و طبق بیان روایات ، در سطح جهانى نبردى سخت بین رومیان (غربیها) و بین تركان و یا هـواداران آنـهـا كه ظاهرا روسها باشند بوجود مى آید، تا جائیكه به جنگ جهانى منجر مى گردد.
امـا در سـطـح مـنـطـقـه دو حـكـومـت هـوادار حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـلام در ایـران و یـمـن تـشـكـیـل خـواهـد شـد...كـه یـاران ایـرانـى آن حـضـرت مـدتـى قـبـل از ظـهـور، حـكـومـت خـویـش را تـاءسـیـس نـموده و درگیر جنگى طولانى مى شوند كه سرانجام در آن پیروز مى گردند.
و انـدك زمـانـى پـیـش از ظـهـور آن بزرگوار در بین ایرانیان دو شخصیت ، با عنوان سید خـراسـانـى ، رهـبـر سـیـاسـى و شعیب بن صالح ، رهبر نظامى ظاهر شده و ایرانیان تحت رهبرى این دو تن ، نقش مهمى را در حركت ظهور آن حضرت ایفاء خواهند نمود.
امـا یـاران یـمنى وى ، قیام و انقلاب آنان چند ماه پیش از ظهور حضرت بوده و ظاهرا ایشان در سـامـان بـخـشیدن به خلاء سیاسى كه در حجاز بوجود مى آید همكارى مى نمایند. علت بوجود آمدن این خلاء سیاسى حجاز این است كه شاه نابخردى از خاندان فلان ! كه آخرین پادشاه حجاز مى باشد كشته شده و بر سر جانشینى او اختلاف بوجود مى آید به گونه اى كه این اختلاف تا ظهور مهدى (ع) ادامه خواهد یافت .
آنگاه كه مرگ عبد الله فرا رسد، مردم در جانشینى او نسبت به هیچكس به توافق نمى رسـنـد و ایـن جـریـان تـا ظهور حضرت صاحب الامر همچنان ادامه مى یابد، عمر سلطنت هاى چندین ساله بسر آمده ، نوبت پادشاهى چند ماهه و چندین روزه فرا مى رسد. ابوبصیر مى گوید: پرسیدم : آیا این وضع به طول مى انجامد؟ فرمود: هرگز.
و ایـن درگـیـرى بـعـد از كشته شدن این پادشاه (عبدالله ) منجر به كشمكش بین قبیله هاى حجاز مى شود.
از جمله نشانه هاى ظهور، حادثه اى است كه بین دو حرم (مكه و مدینه ) رخ مى دهد.
عـرض كـردم : چـه حادثه اى اتفاق مى افتد؟ فرمود: تعصب قبیله اى میان دو حرم به وجود آمده و شخصى از فرزندان فلان ! پانزده تن از سران و شخصیتهاى قبیله مخالف و یا از فرزندان مخالفان خود را مى كشد.

در این هنگام نشانه هاى ظهور حضرت مهدى (ع) آشكار شده و شاید بزرگترین نشانه آن ، نداى آسمانى است ، كه به نام او در 23 ماه رمضان شنیده مى شود.
سـیـف بـن عـمـیـره گـفـت : نزد ابوجعفر منصور بودم وى بدون مقدمه گفت : این سیف بن عـمـیـره بـدون تردید ندا كننده اى از آسمان نام مردى از فرزندان ابوطالب را مى خواند. گـفـتم : فدایت شوم اى امیرمؤ منان ، این سخن را روایت مى كنید؟ گفت : آرى سوگند به آن كـس كه جانم در دست اوست آن را با گوش خود شنیدم . گفتم : اى امیر مؤ منان ، من تاكنون چـنـین حدیثى از كسى نشنیده ام ! گفت : اى سیف ، این سخن حق است ، زمانیكه آن امر واقع مى شـود، نـخـسـتـیـن كـسـى كـه اجـابـت نـمـایـد مـا هستیم ، مگر نه این است كه آن ندا، مردى از عـمـوزادگان ما را مى خواند؟ گفتم : آیا آن مرد از فرزندان فاطمه (س ) است ؟ گفت : آرى این سیف ، چنانچه این روایت را از ابوجعفر محمد بن على امام باقر نشنیده بودم ، اگر تمام مـردم روى زمـیـن برایم مى گفتند نمى پذیرفتم ، اما او محمد بن على (امام باقر (ع) است .
طـبـق روایـات پـس از ایـن نـداى آسـمانى ، حضرت مهدى (ع) به طور سرى با برخى از یاران و هواداران خود ارتباط برقرار مى نماید. درباره آن بزرگوار، در سراسر گیتى سخن بسیار به میان آمده ، و نام وى زبانزد همگان گشته ، و محبتش در دلها جاى مى گیرد.
دشـمـنـان وى از ظـهـور آن حضرت سخت بیمناك شده ، و از این رو براى دست یافتن به او بـه تـلاش و كـوشـش ‍ مـى پردازند...در میان مردم شایع مى شود كه آن حضرت در مدینه مـنـوره اقـامـت گـزیـده ، و حـكـومـت حـجـاز یـا نـیـروهـاى خـارجـى جـهـت كـنـتـرل اوضـاع داخـلى حـجـاز، و پـایـان دادن بـه كـشـمـكـش قبائل با حكومت وقت لشكریان سفیانى را از سوریه به یارى مى طلبند.
ایـن سـپـاه وارد مـدیـنـه گـشـته و به هر مرد هاشمى كه دست یابند او را دستگیر مى كنند. بسیارى از آنان و شیعیان آنها را كشته و بقیه را بزندان مى افكنند.
سـفـیـانـى ، دسـتـه اى از نـیـروهاى خود را روانه مدینه مى كند و آنها مردى را در آنجا بـقـتـل مـى رسـانـند و مهدى و منصور از آنجا مى گریزند، و از اولاد پیامبر (ص ) كوچك و بـزرگ آنـان دستگیر شده به گونه اى كه هیچكس نمى ماند جز اینكه دستگیر و زندانى مى گردد،
نـیـروهـاى سـفـیـانى در تعقیب آن دو مرد از شهر بیرون مى آیند و حضرت مهدى (ع) همانند حـضـرت مـوسـى عـلیـه السـلام ، بـیـمـنـاك و نـگـران از آنـجا خارج شده و رهسپار مكه مى گردد.

سـپس آن حضرت در شهر مكه با بعضى از یاران خود تماس مى گیرد.... تا اینكه قیام و حـركـت مـقـدس خـویـش را در شـب دهـم محرم بعد از نماز عشاء از حرم شریف مكى آغاز مى كند آنـگـاه نخستین سخنرانى خود را براى مردم مكه ایراد مى فرماید، كه دشمنان وى سعى در تـرور آن حـضرت دارند، اما یاران آن حضرت با در میان گرفتن آن بزرگوار دشمنان را دور و متفرق ساخته ، و نخست بر مسجد الحرام و سپس بر مكه تسلط مى یابند.
و در صـبـح روز دهم محرم حضرت مهدى علیه السلام پیام خود را به زبانهاى مختلف به تـمـام جـهـان ابلاغ مى كند و ملل دنیا را به یارى خویش دعوت كرده ، اعلام مى دارد كه در مكه باقى خواهد ماند، تا معجزه اى كه جد گرامى اش ‍ حضرت مصطفى (ص ) وعده فرموده ، و آن فـرو رفـتـن لشـكریان سفیانى بزمین است كه براى درهم شكستن حركت آن حضرت راهى مكه مى شوند، به وقوع پیوندد.
امـا پـس از انـدك زمـانـى ، مـعجزه وعده دادن شده در مورد سپاه سفیانى كه در مسیر مكه به حركت در آمده اتفاق مى افتد.
چون (سپاه سفیانى ) به بیابان مدینه مى رسد خداوند آنها را در زمین فرو مى برد، و ایـن مـصـداق فـرمـوده خـداى بـزرگ اسـت كـه فـرمـود: ((و اگـر تـو اى پـیامبر سختى حـال تـبـهـكـاران را مـشـاهـده كـنـى آنـگـاه كـه ترسان و هراسان گشته و هیچ از عذاب آنان فروگذار نشود و از مكانى نزدیك گرفتار شوند.
((هـمـیـنـكه به بیابان مى رسند به زمین فرو مى روند و كسانى كه پیشاپیش رفته اند بـاز مـى گـردنـد تـا بـبـیـنـند آن قوم چه كردند كه خود نیز به سرنوشت آنان دچار مى شـونـد و عـقـب مـانـدگـان نـیـز از راه رسـیـده و بـه آنـهـا مـى پـیـونـدنـد كـه جـویـاى حال آنان شوند، به همین بلا گرفتار مى شوند.

آن حـضـرت پـس از ایـن مـعـجـزه فـرو رفـتـن دشـمـنـان در زمـیـن ، بـا سـپـاه خـود كـه مـتـشـكـل از ده و انـدى هـزار تـن اسـت كه از مكه رهسپار مدینه مى گردد، و پس از نبردى با نیروهاى دشمن مستقر در آنجا، مدینه را آزاد ساخته ، آنگاه با آزادسازى دو حرم مكه و مدینه فتح حجاز و تسلط بر منطقه خاتمه مى یابد.
بـرخـى از روایـات خـاطـر نشان مى سازد كه آن حضرت ، پس از پیروزى بر حجاز راهى جـنـوب ایـران مـى شـود و در آنـجـا بـا سـپـاه ایـران و توده هاى مردم آن سامان به رهبرى خراسانى و شعیب بن صالح برمى خورد آنان با وى بیعت كرده و با همرزمى یكدیگر با قواى دشمن در بصره به پیكار مى پردازند كه سرانجام به پیروزى بزرگ و آشكارى دست مى یابند.
سـپس امام (ع) وارد عراق گردیده و اوضاع داخلى آنجا را پاكسازى مى كند و با درگیرى بـا بـقـایـاى نـیـروهـاى سـفـیـانـى و گـروهـكـهـاى متعدد شورشى آنها را شكست داده و به قتل مى رساند.
آنـگـاه عـراق را مـركـز حـكـومـت و كـوفه را پایتخت خود قرار مى دهد، و بدین سان ، یمن ، حـجـاز، ایران ، عراق ، و كشورهاى خلیج فارس یكپارچه تحت فرمانروائى آن حضرت در مى آید.
رویات یادآور این معناست كه نخستین جنگى را كه حضرت مهدى (ع) پس از فتح عراق به آن اقدام خواهد نمود جنگ با تركان است :
اول لواء یعقده یبعثه الى الترك فیهزمهم
نـخـسـتـیـن سـپـاهـى كه حضرت مهدى (ع) تشكیل مى دهد لشكرى است كه به سوى تركها گسیل داشته و آنها را شكست مى دهد.
و ظـاهـرا مـقـصـود از تـركان ، روس ها است كه بعد از جنگ جهانى با رومیان یعنى غربیها ضعیف و ناتوان مى شوند.
و امـام (ع) پـس از تـجـهـیـز، سـپـاه بـزرگ قـومش را راهى قدس مى گرداند، در این هنگام سفیانى در برابر آن حضرت عقب نشینى مى كند تا اینكه لشكریان حضرت مهدى (ع) در ((مـج عـذراء)) نـزدیـك دمـشـق فـرود مـى آیـند، و گفتگو و مذاكراتى میان آن بزرگوار و سـفـیـانـى انـجـام مـى پـذیـرد، امـا مـوضـع سـفـیـانـى در مقابل آن حضرت ضعیف است بخصوص كه موج گسترده مردمى به آن حضرت گرایش پیدا مـى كـنـنـد. بـه گـونـه اى كـه روایـات نـشـان مى دهد، سفیانى مى خواهد قدرت را به او واگذارد، اما حامیان یهودى و رومى وى و دستیارانش او را سرزنش مى كنند.
آنـهـا بـا بـسـیـج نـیـروهـاى خـود با امام (ع) و سپاه وى درگیر نبردى بزرگ مى شوند، نـبـردى كـه مـحورهاى ساحلى آن ، از عكا در فلسطین گرفته تا انطاكیه در تركیه و در داخل از طبریه
(1) تا دمشق و قدس را فرا مى گیرد...
در ایـن هـنـگـام خـشـم الهـى بـر نـیـروهـاى سـفیانى و یهودى و رومى فرود آمده و به دست مـسـلمـانـان كشته مى شوند، به گونه اى كه اگر یكى از آنان در پشت صخره اى پنهان شود، آن صخره بانگ برآورد: اى مسلمان ، در اینجا فردى یهودى مخفى شده او را هلاك كن .
در این لحظه ظفر و یارى خداوند بر امام مهدى (ع) و مسلمانان به ارمغان آمده پیروزمندانه وارد قدس ‍ مى گردند.
غـربـیان مسیحى به طور ناگهانى مواجه با شكست یهودیان و نیروهاى پشتیبان آنها به دست با كفایت آن حضرت مى شوند، از این رو آتش خشم آنان برافروخته شده و علیه امام (ع) اعلان جنگ مى دهند.
ولى نـاگـاه حـضرت مسیح علیه السلام از آسمان به قدس فرود آمده و با سخنان خویش جهانیان و بویژه مسیحیان را مورد خطاب قرار مى دهد.
فرود آمدن حضرت مسیح (ع) براى جهانیان علامت و نشانه اى است كه موجب شادى مسلمانان و ملتهاى مسیحى خواهد گردید.
بـه نظر مى رسد كه حضرت مسیح (ع) میان حضرت مهدى (ع) و غربى ها وساطت نموده ، قرارداد صلحى به مدت هفت سال بین دو طرف بسته مى شود.
بین شما و رومیان چهار پیمان صلح برقرار مى شود كه چهارمین آنها به دست مردى از (خـانـدان ) هـرقـل ، انـجـام مـى پـذیـرد و هـفـت سـال بـه طـول مـى انـجـامد. مردى از عبدالقیس به نام ((مستور بن غیلان )) پرسید: این پیامبر خدا پـیـشـواى مـردم در آن روز چـه كـسـى خـواهـد بـود؟ فـرمود: مهدى از فرزندانم ، كه مردى چـهـل سـاله بـنـظـر مـى رسـد، چهره اش چون ستاره تابان مى درخشد، بر گونه راست او خـالى وجـود دارد، و در حـالى كـه دو قـباى قطوانى (2) به تن دارد همچون مردان بنى اسـرائیـل جـلوه مى كند، وى گنجینه هاى زمین را استخراج نموده و شهرى شرك آلود را آزاد مى سازد.
آنـگـونـه كـه در بـعـضـى روایـات آمـده غـربـى هـا پـس از دو سـال پـیـمـان صلح را مى شكنند. شاید انگیزه این پیمان شكنى ، ترس و وحشتى است كه حـضـرت مسیح (ع) در اثر ایجاد موج همبستگى مردمى در بین ملتهاى آنان بوجود مى آورد. بـسـیـارى از غـربیها به آئین اسلام گرویده و حضرت مهدى (ع) را مورد حمایت و تاءیید خویش قرار مى دهند.
لذا رومـیـان در یـك هـجـوم نـاگـهانى با نزدیك به یك میلیون سرباز به سرزمین شام و فلسطین یورش ‍ مى آورند.
((آنـگـاه بـا شـمـا پـیـمـان شـكـنـى نـمـوده و بـا ارتـشـى مـتـشـكـل از هـشـتـاد لشـكـر و هـر لشـكـر دوازده هـزار سـربـاز بـه سـوى شـمـا گسیل مى شوند))
و نـیـروهـاى اسـلام رویـاروى آنـان قرار گرفته و حضرت مسیح موضع خود را هماهنگ با حضرت مهدى (ع) اعلام داشته و پشت سر وى در قدس نماز مى گزارد.
نبرد با رومیان (غربیها) در همان محورهاى نبرد آزادى قدس ، از عكا تا انطاكیه ، و از دمشق تـا قـدس و مـرج دابـق
(3) روى خـواهـد داد كـه شـكـسـتى سخت متوجه رومیان و پیروزى بزرگ و آشكارى نصیب مسلمانان مى گردد.
پـس از این كارزار دروازه هاى پیروزى جهت فتح نمودن اروپا و غرب مسیحیت ، به روى آن حـضـرت گشوده مى شود... و ظاهرا بسیارى از كشورها به وسیله انقلاب ملتهاى خودشان فـتـح مـى گـردد، چـرا كـه مـلتـهـا حـكـومـتـهـاى خـود را كـه مـخـالف حـضرت مهدى و مسیح علیهماالسلام است سرنگون ساخته و حكومتهاى طرفدار آن حضرت را برپا مى دارند.
بـعـد از فـتـح غـرب توسط امام (ع) و در آمدن آن تحت فرمانروائى آن حضرت ، و اسلام آوردن بیشتر مردم آن سامان ، حضرت مسیح علیه السلام رحلت نموده و حضرت مهدى (ع) و مسلمانان بر پیكر او نماز مى گزارند، و آنطور كه روایات مى گوید، امام علیه السلام مـراسـم دفن و نماز خواندن بر بدن وى را آشكارا در حضور مردم انجام مى دهد، تا همچون بار اول درباره او سخن ناروا نگویند، سپس پیكر پاك او را با پارچه اى كه دست بافت مـادرش مـریـم صـدیقه علیهما سلام است كفن نموده و در جوار مزار شریف در قدس به خاك مى سپارد.
پـس از فـتـح جـهـان تـوسـط آن حضرت و یكپارچگى تمام دولتهاى جهان به صورت یك حكومت اسلامى ... امام (ع) جهت تحقق بخشیدن به اهداف الهى در ابعاد گوناگون و در میان مـلتـهـاى جـهـان اقدام مى كند، و براى تعالى بخشیدن و شكوفائى زندگى مادى و تحقق تـوانـگـرى و رفـاه هـمـگان قیام نموده و جهت گسترش فرهنگ و دانش ، و بالا بردن سطح آگاهى دینى و دنیایى مردم مى كوشد...
طـبـق بـرخـى روایـات ، مـیزان افزایش دانشى را كه آن حضرت بر دانش مردم اضافه مى كـند، به نسبت 25 به 2 است ، یعنى اضافه بر 2 جزء از علم را كه قبلا" دارا بوده اند 25 جزء دیگر را بر آن افزوده و به طور كلى دانش بشر 27 جزء خواهد شد.
هـم چـنـانكه در زمان آن حضرت پاى ساكنان زمین به سوى ساكنان كرات گشوده مى شود بـلكـه مـرحـله گـشـوده شـدن درهاى عالم غیبت به روى این جهان مادى ما آغاز مى گردد، كه انسانهائى از بهشت به زمین مى آیند كه براى مردم اعجاز آور و خارق العاده خواهد بود.
و در روزگـار آن حـضـرت و بـعد از آن شمارى از پیامبران و امامان علیهم السلام به زمین بـاز خواهند گشت و تا هر زمان كه اراده حق تعالى باشد فرمانروایى خواهند نمود. و این امر از نشانه هاى رستاخیز و مقدمات آن مى باشد.
به نظر مى رسد كه جنبش دجال ملعون و فتنه و آشوب او یك حركت انحرافى بهره گیرى از پـیـشرفت علوم و حالت رفاهى باشد كه در زمان امام (ع) جامعه بشرى به آن دست مى یابد تا، دجال از روشهاى پیشرفته چشمبندى ، براى فریب جوانان پسر و دختر و زنان كه بیشتر پیروان او را تشكیل مى دهند، استفاده مى كند.
از ایـن رو در جـهـان موجى از فتنه و آشوب بوجود مى آورد كه فریبكارى هاى او را باور مـى كـنـنـد، امـا حـضـرت مـهـدى (ع) نـیـرنـگ هـاى وى را آشـكـار ساخته و به زندگى او و هوادارانش خاتمه مى بخشد.
ایـن بـود دورنمائى كلى از حركت و انقلاب جهانى حضرت مهدى موعود(ع)... اما روزگارى كـه ایـن حـوادث در آن رخ مـى دهـد، آشـكارترین نشانه ها و رویدادهاى آن از زبان روایات چنین است :
نـخـسـت فتنه اى است كه بر امت اسلامى پیش مى آید و روایات ، آن را آخرین و سخت ترین فتنه ها توصیف مى كند كه بر آنان وارد شده ، و با ظهور امام (ع) برطرف مى گردد.
نكته قابل توجه این است كه تمام ویژگیهاى كلى و مشروح این آشوب با فتنه و سلطه غـربـى هـا و نـیـز كـشـورهـاى شرقى هم پیمان با آن در آغاز این قرن ، تطبیق مى كند چه اینكه این آشوب سراسر ممالك اسلامى و تمام خانواده هاى آنان را دربر مى گیرد.
خـانـه اى وجـود نـدارد، مـگـر ایـن كـه آن فـتـنـه داخل آن شده و هیچ مسلمانى نمى ماند مگر اینكه مورد آسیب آن واقع مى شود.
مـلت هـاى كـافـر بـركـشـورهاى مسلمانان هجوم مى آورند، آنگونه كه گرسنگان آزمند بر سفره چرب و رنگین حمله مى كنند.
بـه هـنـگـام آن فـتـنـه و آشـوب گـروهـى از غـرب و گروهى از شرق آمده و بر امت من حكمرانى كنند.
ایـن فـتنه از سرزمین شام ، سرزمینى كه دشمنان ما سلطه گرى استعمارى سیاه خویش را از آنـجـا آغـاز نـموده ، و آن را كانون پرتو افكن تمدن مى نامند شروع مى شود در نتیجه آشـوبـى بـه پـا مـى شود كه در زبان روایات به ((فتنه فلسطین )) از آن یاد شده ، آشوبى كه كشور شام در اثر آن ، هم چون آب درون مشك به هم مى خورد.
((چون فتنه فلسطین برپا شود منطقه شام دچار آشفتگى و نابسامانى گردد، مانند بهم خـوردن آب در مـشـك ، و آنـگـاه كـه زمـان پایانش فرا رسد پایان یافته و اندكى از شما پشیمان مى شوید.))
روایـات ، نـسـل هـا و فرزندان مسلمان را بدین گونه توصیف مى كند: كه آنان با فرهنگ ایـن فـتـنه و آشوب نشو و نما مى كنند به گونه اى كه از دیگر فرهنگ ها بى اطلاع مى مـانـنـد... و فـرمـانـروایان ستمگرى كه با احكام كفر و هوا و هوس ‍ بر مسلمانان حكمرانى نموده و آنان را با بدترین وضعى شكنجه مى دهند.
احادیث شریف ، به وجود آورندگان این آشوب را رومیان (غربیها) و تركان كه ظاهرا مراد از آنـان (روسـهـا) بـاشـنـد، نـام بـرده ، و آنـگـاه كـه حـوادث بـزرگـى در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى (ع) رخ مـى دهـد، آنـان نـیروهاى خود را در رمله فلسطین و در انطاكیه در ساحل تركیه ـ سوریه و در جزیزه ، واقع در مرزهاى سوریه ـ عراق ـ تركیه ، مستقر مى سازند.
زمانیكه روم و ترك (روسیه و غرب ) علیه شما شورش ... و با یكدیگر نیز مخالفت و كشمكش مى نمایند و جنگ و درگیرى ها در جهان رو به افزایش مى رود، هواداران تركان ، جـهـت اسـتـقـرار در جزیره و خوارج روم به انگیزه فرود آمدن در رمله به حركت در مى آیند
هم چنین در روایات آمده كه آغاز ظهور آن بزرگوار از ایران خواهد بود.
نـقـطـه آغـاز ظـهور او از سوى مشرق است و چون آن هنگام فرا رسد، سفیانى خروج مى كند.
یـعـنـى ، آغـاز مـقـدمـات و زمـینه ظهور آن حضرت بدست طرفداران سلمان فارسى ، یاران درفش هاى سیاه انجام پذیرفته و نهضت آنان به دست مردى از قم به وجود مى آید.
مـردى از قـم قیام نموده و مردم را به حق دعوت مى نماید. گروهى كه گرد او جمع مى شوند، دلهاشان چون پاره اى آهن محكم و استوار است و آنچنان نستوه اند كه از تند بادها و طـوفـانـهـاى كـارزار نـمـى هـراسـنـد، و از نـبـرد خـسـتـه و افـسـرده نـشـده و وحـشـتى به دل راه نـمـى دهـنـد، و هـمـواره تـوكـل و اتـكـاء آنـهـا بـه خـداونـد اسـت و فرجام نیكو از آن تقواپیشگان خواهد بود.
آنان پس از بپاخاستن و به وجود آوردن انقلابشان از دشمنان خود (ابرقدرتها) مى خواهند كـه آنـها را به حال خود رها نموده و در امور آنها دخالت نكنند، اما آنان بر این امر اصرار دارند.
حـق را مـى جـویـنـد، به آنان سپرده نمى شود، بار دیگر خواستار آن مى شوند دیگر بـار نـیـز سـپرده نمى گردد. با مشاهده این وضع سلاح بر دوش گرفته ، و به مبارزه ادامـه مـى دهـنـد تـا خـواسـته آنها را عملى مى نمایند ولى این بار اینان نمى پذیرند، تا ایـنـكـه قـیـام نموده .... و پرچم نهضت را به دست صاحب شما یعنى (حضرت مهدى (ع) مى سپارند، و كشته هاى آنان شهیدان راه حق هستند
و بـه گـفـتـه روایات آنها سرانجام در جنگ طولانى خود پیروز گشته و دو شخصیتى كه وعـده داده شـده در بـیـن آنان ظاهر مى شوند. كه یكى خراسانى بعنوان فقیه و مرجع ، یا رهـبـر سـیـاسـى ، و دیگرى شعیب بن صالح كه جوانى گندم گون ، با ریش كم پشت از اهالى رى ، مى باشد به عنوان فرمانده نظامى مى باشد.
بـا سـپـردن ایـن دو شـخـصـیـت پـرچم اسلام را به حضرت مهدى (ع)، با نیروهاى خود در نـهـضـت آن حـضـرت شـركـت مـى نـمـایـنـد. و شـعـیـب بـن صـالح بـه سـمـت فـرمـانـدهـى كل قواى حضرت مهدى (ع) نائل مى گردد.
هـم چـنـیـن روایات از حركتى یاد مى كند كه در سوریه توسط ((عثمان سفیانى )) كه از هواداران رومیان و هم پیمان با یهود است برپا شده و وى سوریه و اردن را یك پارچه در قلمرو حكومت خویش در مى آورد.
خـروج سـفـیـانـى امـرى حـتـمـى اسـت كـه از آغـاز تـا انـجـام آن پـانـزده مـاه بـه طـول مـى انـجـامد. شش ماه آن را به جنگ و كشتار پرداخته و با به تصرف در آوردن پنج منطقه ، نه ماه كامل بر آن مناطق فرمانروائى مى كند.
طـبـق گـفـته روایات آن مناطق پنجگانه علاوه بر سوریه و اردن ، احتمالا لبنان را نیز در بر مى گیرد.
ایـن وحـدت نـامـیـمـونى است كه توسط سفیانى در كشور شام به وجود مى آید، زیرا كه هـدف آن ایـجـاد یـك خـط دفـاعـى (عـربـى ) از اسرائیل ، و پایگاهى براى رویاروئى با ایرانیان و زمینه سازان حكومت حضرت مهدى (ع) مى باشد.
از ایـن رو سـفـیـانـى اقـدام بـه اشغال و تصرف عراق نموده و نیروهاى وى وارد عراق مى گردند.
او تـعـداد یـكـصـد و سـى هزار نیرو را به كوفه اعزام مى نماید و آنها در محلى بنام ((روحاء)) و ((فاروق )) فرود مى آیند، آنگاه شصت هزار تن از آنان روانه كوفه شده و در محل مقبره حضرت هود (ع) در نخیله منزل مى كنند، و گویا من سفیانى (و یا همراه و یار او) را مـى بـیـنـم كـه در كـوفـه و در زمـیـنـهـاى پـهـنـاور و سـرسـبـز شـمـا رحـل اقـامـت افكند و منادى او بانگ برمى آورد كه هر فردى سر شیعه على را بیاورد هزار درهـم بـه او داده مـى شـود، در این هنگام است كه همسایه به همسایه اش حمله ور شده و مى گوید این شخص از زمره آنان است .
آنـگـاه سـفـیـانـى را بـه پـركردن خلاء سیاسى كه در حجاز بوجود آمد وادار مى نمایند و براى مبارزه و نابودى حكومت حضرت مهدى (ع) كه زبانزد مردم بوده و انتظار آغاز آن را از مكه دارند، حكومت سفیانى را تقویت مى نمایند.
از این رو سفیانى سپاه خود را به حجاز گسیل داشته و نیروهایش با ورود به شهر مدینه در آنـجـا دسـت به فساد زده و سپس آهنگ مكه مى نمایند، جائى كه حضرت مهدى (ع) نهضت خـویـش را از آن مـكـان آغـاز نـمـوده است . پس از آن معجزه اى كه پیامبر (ص ) در مورد سپاه سفیانى قبل از رسیدن به مكه وعده داده است ، یعنى فرو رفتن به زمین ، رخ خواهد داد.
پـنـاهـنـده اى به خانه خدا پناه مى برد، آنگاه سپاهى به سوى او فرستاده مى شود، همین كه به بیابان مدینه مى رسند در زمین فرو مى روند.
پـس از آن سـفـیـانـى بعد از شكست از ایرانیان و یمنى ها در عراق ، و شكستى كه در حجاز بـه دسـت حـضـرت مهدى (ع) به واسطه معجزه فرو رفتن در زمین نصیب او مى گردد، عقب نشینى مى كند و جهت رویاروئى با پیشروى امام (ع) كه با سپاه خویش راهى دمشق و قدس مـى بـاشـد، بـه جـمـع آورى و بـازسـازى نـیـروهـاى خـود در داخل كشور شام مى پردازد.
روایـات ایـن نـبـرد را حـمـاسـه اى بـزرگ دانـسـتـه كـه از عـكـا تـا صـور و انـطـاكیه در ساحل دریا، و در داخل منطقه ، از دمشق تا طبریه و قدس امتداد مى یابد.
در این گیرودار خشم خداوند بر سفیانى و همدستان یهودى و رومى (غربى ) وى فرود آمده و پـس از شـكـسـتـى سـخـت و كـوبـنده ، سفیانى به اسارت در آمده و كشته مى شود، آنگاه حضرت مهدى (ع) به همراهى مسلمانان وارد قدس مى گردد.
هـم چـنـانكه روایات نهضت دیگرى را كه زمینه ساز حكومت آن حضرت بوده و در یمن پدید مى آید، یاد نموده و رهبر آن نهضت ((یمنى )) را ستوده و یارى نمودن وى را بر مسلمانها واجب مى شمارد:
در بـیـن پـرچـمها هیچ پرچمى از درفش یمنى هدایت كننده تر نیست پس از خروج یمنى فـروش سـلاح به مردم حرام است و چون خروج كند و به یارى او بشتاب زیرا كه درفش او درفـش هـدایـت اسـت . جـایـز نـیـسـت هیچ مسلمانى از آن سرپیچى نماید كه اگر چنین كند اهل آتش خواهد بود، چرا كه یمنى مردم را به حق و راه راست فرا مى خواند.
چنانكه روایات ، از ورود نیروهاى یمنى به عراق جهت یارى ایرانیان در برابر نیروهاى سفیانى خبر مى دهد و ظاهرا وى و سپاهیانش در یارى نمودن حضرت مهدى (ع) در حجاز نقش مهمى را ایفا مى كنند.
هم چنین از نهضت مردى مصرى قبل از خروج یمانى و سفیانى به میان آمده و جنبشى دیگر را بـه فـرمـانـده ارتـش ‍ مصر، و حركتى را به قبطیان اطراف مصر نسبت مى دهد. آنگاه ورود نـیـروهـاى غـربـى یـا مـغـربـى را بـه مـصـر، و بـه دنبال آن خروج سفیانى را در كشور شام خاطرنشان مى سازد.
و نیز از روایات چنین بر مى آید كه حضرت مهدى (ع) براى مصر موقعیت تبلیغى خاصى در سطح جهان قرار مى دهد و آنجا را به عنوان منبر سخنرانى خویش انتخاب مى فرماید و سپس كیفیت ورود آن حضرت و یارانشان را به مصریان مى نماید:
آنگاه آنان (مهدى (ع) و یارانشان ) وارد مصر شده و حضرت بر فراز منبر آن قرار مى گـیـرد و بـا مـردم سـخـن مـى گـویـد: زمـیـن بـر اثـر عـدل و داد رونـق و نـشـاط تازه اى به خود گرفته ، و آسمان باران رحمت خود را فرو مى بـارد، درخـتـان بـارور شده و زمین گیاهان خود را مى رویاند و زینت بخش ساكنان خود مى گـردد، حیوانات وحشى به گونه اى در آرامش و امنیت بسر مى بردند كه همچون حیوانات اهـلى مـى تـوانـنـد در هـمـه جـا آسـوده بـچـرنـد. دانـش در دل مـؤ مـنـان آن چنان جاى گزین مى شود كه هیچ مؤ منى از لحاظ علمى به برادر دینى اش نیاز پیدا نمى كند. آن روز، مصداق این آیه شریفه یغنى الله كلا من سعته (خداوند همگان را از غناى بى كران خویش توانگر مى سازد) آشكار مى گردد.
امـا در مـورد كـشـورهـاى اسـلامـى مـغـرب ، بـنا به گفته روایات ، نیروهایى از آنجا وارد سـرزمـیـن شـام و چـه بـسـا مـصـر گـردیـده ، و بـرخـى از آنـهـا داخـل عـراق مى شوند.... و ماءموریتهاى آنان همچون ماءموریت نیروهاى بازدارنده عرب و یا بین المللى است كه به نفع اسلام و مسلمانان نخواهد بود. این نیروها در شام با نیروهاى ایـرانـى و زمـیـنـه سـازان دولت حـضرت مهدى (ع) رویاروى شده و با یكدیگر به زد و خـورد مـى پـردازنـد. پـس از آن بـه سـوى اردن عقب نشینى نموده ، و باقیمانده آن بعد از خروج سفیانى عقب نشسته و یا به او مى پیوندند. و سپس به كمك دولت مصر كه با قیام مـردم خـود روبـرو شـده ، و یـا بـه یـارى نـیـروهـاى غـربـى كـه انـدكـى قبل از خروج و حركت سفیانى در شام وارد سرزمین مصر شده اند مى شتابند.
روایـت مـربـوط بـه عـصـر و زمان ظهور حضرت (ع) خاطرنشان مى سازد كه یهودیان در آخـرالزمـان در روى زمـیـن ایـجاد فساد و فتنه نموده و گرفتار تكبر ورزى و خود بزرگ بـیـنـى مـى گـردنـد. آنـگونه كه خداوند در قرآن آنان را وصف نموده ، این خوى برترى جوئى به دست پرچمدارانى كه از خراسان خروج مى نمایند نابود مى گردد.
چرا كه هیچ چیز نمى تواند آنان را از تصمیم خود برگرداند تا آنكه درفش هاى خود را در قدس به اهتزاز در آورند.
و ایرانیان قومى هستند كه به زودى خداوند متعال آنان را علیه یهودیان برخواهد انگیخت .
ما بندگان نیرومندى از خود را علیه شما بر مى شورانیم
روایـات ، هلاكت موعود یهودیان را كه در یك وهله و یا چندین وهله پیش از ظهور حضرت (ع) و بـعـد از آن اتـفاق مى افتد، مشخص ننموده ، اما آخرین مرحله آن را وصف مى نماید كه به دسـت تـوانـاى حـضرت مهدى (ع) و سپاهیان وى كه بیشتر آنها ایرانى هستند به هلاكت مى رسند.
و ایـن رویـداد بـه صـورت كـارزارى بزرگ است كه در آن عثمانى سفیانى حاكم سرزمین شام در كنار یهودیان و رومیها و در خط مقدم دفاعى آنان قرار داد.
بنا به نقل روایات ، امام مهدى (ع) نسخه هاى اصلى تورات را از درون غارى در انطاكیه و كوهى در فلسطین و از دریاچه طبریه بیرون آورده و با استناد به آن یهودیان را محكوم نموده و نشانه و علامتها و معجزات را براى آنان آشكار مى سازد.
بـرخـى از یـهـودیـان كـه بـعـد از نـبـرد آزادى قـدس جـان سالم بدر برده اند تسلیم آن بزرگوار شده و كسانى كه تسلیم نمى شوند از كشورهاى عربى اخراج مى گردند.
آنـطـور كـه از روایـات اسـتـفـاده مـى شـود، انـدكـى قبل از ظهور حضرت ، جنگى جهانى بین رومیان و تركان یعنى غربیها و روسیه رخ مى دهد كـه سـبب آغاز آن از ناحیه مشرق است و از پاره اى دیگر از روایات چنین برمى آید كه جنگ مزبور به صورت جنگهاى منطقه اى خواهد بود.
در سـال ظـهـور آن حضرت (ع) جنگهاى زیادى در روى زمین به وقوع مى پیوندند كه خسارتهاى آن متوجه آمریكا و اروپا مى گردد.
(( آتـش جـنـگ در مـغـرب زمـیـن هـمـچـون شعله ور شدن آتش هیزم بسیار برافروخته مى گـردد، بین مردم شرق و غرب و حتى مسلمانان ایجاد اختلاف مى شود، و مردم در اثر هراس و وحشتى كه دارند با رنج و گرفتارى سختى روبرو خواهند شد))
هم چنین روایات خبر مى دهد كه زیانهاى جانى و تلفات این جنگ بعلاوه بیمارى طاعون كه پـیـش از جـنـگ و پـس از آن شـیـوع پـیـدا مـى كند، به دو سوم ساكنان زمین مى رسد، و این خسارتها به مسلمانان وارد نمى گردد مگر به صورت غیر مستقیم .
((ایـن حـادثـه رخ نـمـى دهـد مـگر اینكه دو سوم مردم جهان از بین مى روند، پرسیدم : وقتى دو سوم مردم از بین بروند چه كسى باقى خواهد ماند؟ فرمود: آیا شما نمى خواهید جزء یك سوم باقى مانده باشید؟))
پـاره اى روایـات ، اشـاره دارد بـه اینكه این نبرد در چند مرحله انجام مى پذیرد، و آخرین مـرحـله آن بـعد از ظهور حضرت مهدى (ع) و آزاد سازى حجاز توسط آن بزرگوار و ورود او به عراق خواهد بود.
البته آزاد نمودن حجاز مربوط به نابسامانى و خلاء سیاسى و بحران حكومت در آن جاست كه مشروح آن در فصلهاى بعدى خواهد آمد.

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار