تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - سفیانی درنبرد فتح قدس

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

سفیانى در نبرد فتح قدس
از روایـات مـربـوط بـه این نبرد بزرگ برمى آید كه سفیانى ، خوشبختانه با مشكلات زیـادى روبـرو مـى شـود، نخست ضعف در پایگاه مردمى او در سرزمین شام ..زیرا قدرت و مـوقـعـیـت فرمانروائى او هر اندازه به نفع او باشد باز مردم خطه شام مسلمانند... و آنان معجزات و كرامات حضرت مهدى (ع) و شكست هاى ستمگر زمان خویش ، سفیانى ، و نوكرى او را بـه نـفـع دشـمـنـان مـسـلمـانان مشاهده مى كنند.. از این رو موج عشق به حضرت مهدى و دوسـتـى و گـرایـش ‍ بـه آن حـضـرت قوت مى گیرد و بیزارى و پراكندگى ، نسبت به سفیانى و سیاستهاى وى بیشتر مى گردد.
بـلكـه احـتـمـال بـیشتر به عقیده من این است كه نهضت گسترده همه جانبه و مردمى هواداران حـضـرت مـهـدى (ع) در سـوریه ، اردن ، لبنان و فلسطین بر پا مى شود. زیرا روایات خـاطـرنشان مى سازد كه مهدى (ع) با سپاه خود بسوى سرزمین شام لشكركشى مى كند و در ((مرج عذراء)) ناحیه اى درسى كیلومترى دمشق اردو مى زند. این امر دست كم دلالت دارد بـر ایـنـكـه سـفـیـانـى از نـگهدارى مرزهاى خود و از ایستادگى در برابر پیشروى سپاه حـضـرت مـهـدى (ع) عـاجـز اسـت و حـتـى روایـات مـى گوید سفیانى دمشق ، پایتخت خود را تـخلیه مى كند و به داخل فلسطین باز مى گردد و پایتخت و یا مقر فرماندهى خود را در ((مـنـطـقـه رمـله )) جـایـى كـه نـیـروهـاى رومیان یا شورشیان رومى در آن فرود مى آیند، انتخاب مى كند.
هـمـچـنـیـن روایـات مـى گـوید: كه حضرت مهدى (ع) در شروع نمودن نبرد درنگ مى كند و مـدتـى در حـومـه دمـشـق مـى مـانـد تـا بـزرگـان و مـؤ مـنـان اهـل شام آنهایى كه هنوز به آن حضرت نپیوسته اند به او ملحق شوند. و سپس حضرت از سـفـیـانى مى خواهد كه جهت گفتگو شخصا با آن بزرگوار ملاقات كند. آنگاه یكدیگر را مـلاقـات مـى كـنـنـد. وى تـحـت تـاءثیر شخصیت حضرت مهدى (ع) قرار مى گیرد و با آن حـضـرت بـیـعـت مى كند و تصمیم مى گیرد دست از جنگ بردارد و منطقه را تسلیم امام (ع) نماید اما نزدیكان و پشتیبانان سفیانى وى را پس از آن سرزنش و نكوهش ‍ مى كنند و او را از تصمیم خود منصرف مى سازند!
این پدیده ها و رویدادهائى است كه اندكى قبل از فتح قدس و آزادى فلسطین رخ مى دهد و مـا آنرا در روایات مربوط به حضرت مهدى (ع) مى خواهیم هیچگونه تفسیرى با معیارهاى طبیعى و سیاسى ندارد مگر ضعف پایگاه مردمى سفیانى در سرزمین شام و وجود موج مردمى طـرفـدار مـهـدى (ع). بلكه به گفته برخى از روایات ، بخشى از نیروهاى سفیانى با حضرت مهدى (ع) بیعت نموده و به آن حضرت مى پیوندند.
از امام باقر (ع) روایت شده است كه فرمود:
((آنگاه وى (یعنى حضرت مهدى ) (ع) به كوفه مى آید و در آنجا، تا هر زمان كه خدا بخواهد مى ماند تا آنكه ظهور نماید سپس او و همراهانش به مرج عذراء مى آیند در حالیكه بسیارى از مردم به آن حضرت پیوسته اند، و در این هنگام سفیانى در منطقه رمله بسر مى بـرد. تـا ایـنـكـه آنـها یكدیگر را ملاقات مى كنند و آن روز روز شناخت مؤ منان واقعى است مـردمـى كـه بـا سـفـیـانى هستند از پیروى آل پیامبر دست مى كشند و عده اى از مردم كه با آل پـیـامـبـر هستند به سوى سفیانى مى گروند، آنها از پیروان او بوده مى روند تا به طـرفـداران وى بـپـیـونـدند هركس در آنروز بسوى درفش ‍ خود مى شتابد.. و آن روز روز شناخت مؤ منان واقعى و ممتاز مى باشد.))(173)
و در نسخه خطى ابن حماد از على (ع) روایت شده است كه فرمود:
((وقـتـى سـفـیانى لشكرى به سوى مهدى مى فرستد در بیابان بیداء به هلاكت مى رسند و این خبر به اهل شام مى رسد، آنها به خلیفه خود مى گویند مهدى ظهور نموده است بـا او بـیعت كن و به اطاعت وى در آى و گرنه تو را مى كشیم ، او عده اى را جهت بیعت نزد آن حـضـرت مـى فـرسـتـد. و مـهـدى از سـوى دیـگر حركت مى كند تا در بیت المقدس فرود آید.))(174)
این روایتى است كه اوج حركت مردمى و دوستداران حضرت مهدى (ع) و مخالفان سفیانى را نشان مى دهد و در همین نسخه آمده است :
((حـضـرت مهدى مى گوید پسر عموى مرا نزد من آورید تا با وى سخن گویم پس او نـزد حـضـرت آمده و به او گفتگو مى كند وى زمام امر را به امام (ع) تسلیم و با او بیعت مـى كـنـد! و چـون سفیانى نزد یاران خود باز مى گردد قبیله كلب او را نادم و پشیمان مى كنند به همین جهت او برمى گردد و تقاضاى فسخ پیمان مى كند امام نیز بیعت وى را فسخ مى كند. آنگاه سفیانى لشكریان خود را براى جنگ با امام بسیج مى كند ولى امام (ع) او را شكست مى دهد و خداوند رومیان را نیز بدست آن حضرت منهدم مى سازد.))(175)
مـعـنـى عـبـارت ((قـبـیله كلب او را پشیمان مى كند)) یعنى او را نسبت به بیعت با حضرت مـهـدى (ع) پشیمان مى نماید و كلب نام دایى هاى سفیانى و نام عشیره آنهاست .. و كسانى كـه در حـقـیـقـت سـفـیـانـى را پـشـیمان و حكومت او را از ساقط شدن در برابر حركت مردمى طرفدار امام حفظ مى كنند و او وادار به پیكار با آن حضرت مى سازند، پشتیبانان یهودى و رومى وى مى باشند چنانكه روایات پیشین و غیر آن نشانگر این معناست و ما در مبحث نبرد فتح قدس آن را بیان خواهیم كرد.
بـه هـر حـال ، سفیانى موفق نمى شود از این جو مردمى طرفى بربندد و از آن فرصتى كـه امـام مـهـدى (ع) به وى مى دهد استفاده كند و مسلمانان سرزمین شام هم موفق به ساقط نـمـودن حـكومت سفیانى و ارتش او نمى شوند از این رو وى و هم پیمانانش نیروهاى خود را براى جنگى بزرگ آماده مى كنند جنگى كه محورهاى آن به گفته روایات از عكا تا صور از آنـجـا تـا انـطـاكـیـه در سـاحـل دریـا و از دمـشـق تـا طـبـریـه و تـا داخل قدس گسترش مى یابد.
در ایـن هـنگام غضب خداوند و خشم مهدى (ع) و سپاهیانش بر سفیانى و هم پیمانان وى فرو مـى بـارد، نـشـانـه هـا و مـعـجزات الهى بدست مهدى (ع) آشكار مى شود. و سختى و تیره روزى بـه سـفـیـانـى و حـامـیـان یـهـودى و رومـى او روى مـى آورد و بـه بـدتـریـن شكل شكست مى خورند.. و سرانجام ، سفیانى بدست یكى از سپاهیان امام مهدى (ع) دستگیر مـى شـود و چـنانكه روایات مى گوید وى را در كنار دریاچه طبریه و یا در ناحیه ورودى قـدس بـقتل مى رسانند. بدین گونه به زندگى جنایت بار طاغوتى كه در مدت پانزده مـاه دسـت بـه جـنایاتى زده كه دیگران در سالهاى طولانى نمى توانند مرتكب آن شوند، پایان مى دهند.

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار