تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - حضرت مهدی (عج)درایران وعراق

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

حضرت مهدى علیه السلام در ایران و عراق
در روایـات پـیـرامـون حـركـت مـهـدى عـلیـه السلام از حجاز، تفاوت هایى بچشم مى خورد. روایـات مـوجـود در مـنـابـع شیعه بطور عموم مى گوید: امام علیه السلام مستقیما از حجاز رهـسـپـار عـراق مـى گـردد و بـرخى مى گویند: مستقیما از مكه وارد آن سامان مى شود، این مـطـلب روایـتى را كه از روضه كافى گذشت تاءیید مى كند به اینكه امام علیه السلام لشـكـرى را بـه سـوى مـدیـنـه گـسـیـل مـى دارد... امـام بـیـان كـلى روایـات مـنـابـع اهل سنت این است كه حضرت از مكه به شام و قدس مى رود و برخى دیگر بیانگر این است كـه حـضـرت نـخـسـت به عراق و سپس بسوى شام و قدس حركت مى نماید. و تنها یكى دو روایت در نسخه خطى ابن حماد وجود دارد كه مى گویند: امام علیه السلام ابتدا به جنوب ایـران مـى آید تا ایرانیان و رهبر خراسانى آنان و فرمانده سپاه وى شعیب بن صالح با حـضـرت بـیعت نمایند و آنگاه به اتفاق ایرانیان در منطقه بصره به نبرد علیه سفیانى مـى پـردازد و سپس وارد عراق مى گردد و در مجموع ، آنچه از روایات استفاده مى شود این است كه آغاز نهضت ظهور امام علیه السلام شهر مكه و هدف آن قدس مى باشد و در این بین ، مـدتى مشغول سر و سامان دادن با اوضاع دولت جدید خود بویژه وضع عراق و تدارك سپاه خویش جهت پیشروى به سوى قدس مى باشد...
بدیهى است كه روایات پیامبر و امامان علیه السلام و صحابه و تابعین ، همه تحركات و اقـدامـات امـام عـلیه السلام را بیان نمى كند بلكه در صدد بیان حوادث اصلى است كه زیـانـى بـه خـط مـشـى امـام وارد نـمـى سـازد و شـوق امـیـد را در دل مـسـلمـانـان زنـده مـى كند و با معجزه الهى باعث تقویت ایمان مسلمانان بهنگام ظهور مى گـردد كـه هـمـیـن امـر سـبـب نـصـرت و یـارى رسـانـدن آن حـضـرت مـى شـود. و بـه احتمال قوى امام علیه السلام در این مدت به اقتضاى مصلحت ، بین حجاز و ایران و عراق و یـمـن تـحـرك و فـعـالیـت خواهد داشت و آن بزرگوار شخصا در نبردهاى ارتش خود شركت نمى كند مگر وقتى كه ضرورت ایجاب كند.
در بـخشى مربوط به ایران ، روایتى را برگزیدم كه آمدن امام علیه السلام به جنوب ایـران از چـنـد جهت ترجیح داشت ، از آن جمله روایات موجود در منابع شیعه و سنى است كه جنگ بصره را بعد از آزاد شدن حجاز توسط آن حضرت ، بیان مى كند كه جنگى بزرگ و سـرنـوشـت سـاز اسـت دیـگـر آنـكـه بـخـش عـمـده سـپـاه امـام را حـداقـل در آن مـنـطـقه ، ایرانیان تشكیل مى دهند، بنابراین آمدن امام علیه السلام به ایران جهت آمادگى در جنگ بصره و خلیج فارس ، امرى طبیعى خواهد بود، ابن حماد در نسخه خود از ولیـد بـن مـسـلم و رشد بن سعد از ابورومان از امیرمؤ منان على علیه السلام آورده است كه حضرت فرمود:
((وقـتـى سـوران سـفـیـانـى بـه سـوى كـوفـه روى آورنـد، سـفیانى گروهى را به جـسـتـجوى اهل خراسان مى فرستد و در آن حال اهل خراسان در جستجوى مهدى بیرون مى آیند آنـگـاه بـین امام و هاشمى با درفش هاى سیاه كه شعیب بن صالح در طلیعه آن است ملاقات رخ مـى دهـد تـا ایـنكه در دروازه استخر، امام و یاران سفیانى برخورد نموده بگونه ایكه بین آنها كارزار بزرگى اتفاق مى افتد سپس یاران درفش هاى سیاه غلبه پیدا مى كنند و سفیانیان از معركه مى گریزند، در این هنگام مردم تمناى دیدار مهدى مى كنند و او را جویا مى شوند.))
هـمـچـنـیـن از سـعـیـد ابـوعـثـمـان از جـابـر، از امـام بـاقـر عـلیـه السـلام نقل كرده است فرمود:
((سـفـیـانى بعد از ورود به كوفه و بغداد سپاهیان خود را در سراسر جهان پراكنده مـى سازد در این برهه احساس ‍ ترس و وحشتى از ناحیه ماوراءالنهر و اهالى خراسان به او مى رسد، چرا كه اهل مشرق براى هلاكت آنان یورش ‍ مى آورند وقتى این خبر به سفیانى مـى رسـد لشكرى سترگ به فرماندهى مردى از بین امیه به سوى استخر مى فرستد و در ناحیه قومس و دولات رى و مرز زرع نبردهایى بین آنان رخ مى دهد، در این زمان سفیانى دسـتـور قتل عام مردم كوفه و مدینه را صادر مى كند و در همین هنگام یاران درفش هاى سیاه كـه پـیـشـاپـیـش هـمـه مردم جوانى از بنى هاشم كه خود پرچمى در دست راست دارد رو مى آورنـد و خـداوند كارها و راهها را بر او آسان و هموار مى گرداند در مرز خراسان براى او برخوردى پدید مى آید و هاشمى در سر راه خود به سوى رى ، مردى از بین تمیم را كه از مـوالیـان اسـت به نام شعیب بن صالح به سوى استخر و رویارویى با سفیانى فرا مى خواند او و مهدى (ع) و هاشمى در بیضاء استخر یكدیگر را ملاقات مى كنند، آنگاه بین سـفـیـانـى و آنـان جنگى بزرگ رخ مى دهد بگونه اى كه خون در روى زمین تا ساق پاى اسـبـان مـى رسد، در این لحظه نیروى بسیارى از ناحیه سیستان به فرماندهى فردى از بـنى عدى به آنجا مى رسند و بدینسان خداوند یاران و سپاهیان او را پیروز مى گرداند و بـعـد از دو درگیرى در منطقه رى ، در مدائین نیز برخوردى پیش مى آید و نبرد صیلمیه درعـاقـرقوفا اتفاق مى افتد كه هر كس از آن نجات یابد خبر آن را به دیگران اطلاع مى دهـد و پـس از آن كـشـتـار عـظیمى در باكل و نبردى در زمینى از سرزمین نصیبین رخ مى دهد، آنـگـاه قـومـى از روستاهاى آنان بر اخوص خروج مى نماید آنها گروه هایى اند كه عموما اهـل كـوفـه و بـصـره مـى بـاشـنـد، تـا ایـنـكـه اسـراى كـوفـه را از دسـت وى رهایى مى بخشند.))
در عین اینكه سند این دو روایت ضعیف است و آشفتگى در متن آنها وجود داد و از طرفى حوادث و جنگ هایى كه در روایت دوم آمده است جز در روایات ضعیف دیده نمى شود. اما با این همه ، جـنـگ بـصـره را كـه در فـصـل مربوط به عراق آمده است تاءیید مى كند همچنانكه روایات مربوط به عكس العمل شدید شرق و غرب در برابر پیروزى انقلاب مهدى (ع) برخى از روایـاتـى كـه دربـاره نـبـرد بـصـره آمـده تـاءیـیـد مـى كـنـد بـه ایـنـكـه طـرف مـقـابـل مـهـدى (ع) و یـارانـش غـربـى هـاى پـیـرو انـجـیـل هـا هـسـتـنـد و بـه احـتـمـال زیـاد لشـكـر سـفـیانى طبق روایت ابن حماد با نیروهاى غربى رودرروى قرار مى گیرند.
امیرمؤ منان (ع) در خطبه اى مفصل راجع به بصره مى فرماید:

((از اهـل بـصـره بـه تـعـداد شـهـداى ابـله در پـى او مـى رونـد كـه انجیل ها در سینه دارند.))(374)

چـنـانـكـه این روایت صحیح و مرادش جنگ بصره و خلیج فارس باشد همانگونه كه روایت ابـن حـمـاد در نـهـضـت ظـهـور بـیـان نـمـوده اسـت ، ایـن خـود دلیـل بـر عـظـمـت و اهـمـیت آن خواهد بود، بطورى كه بعدا براى مردم روشن خواهد شد كه مـوازنـه قـدرت به سود و مصلحت حضرت مهدى (ع) مى باشد و به گفته روایت ابن حماد ((در آن هنگام مردم ، آرزومند مهدى (ع) بوده و او را مى جویند.))
طبق روایتى كه آن را در منابع اصلى نیافتم ، آمده است : امام مهدى (ع) در هفت هودج از نور وارد عـراق مـى گـردد، امـام بـاقـر(ع) در تـفـسـیر آیه شریفه یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنقذوا من اقطار السموات و الارض فانقذ و الا تنفذون الا بسلطان فرمود:
((قـائم در روز لرزش زمین ، در میان هفت سراپرده از نور وارد عراق مى شود، بگونه اى كـه مـشـخـص نـمـى شـود امـام در كـدامیك از آنها حضور دارد تا آنكه در كوفه فرود مى آید.))(375)
مـمـكـن است این حادثه یك كرامت الهى نسبت به حضرت مهدى (ع) محسوب گردد و شاید هم تـعـبـیـرى از ورود امـام (ع) بـه عـراق بـوسـیـله یـك اسـكـادران هـواپـیـمـا و یـا وسـایـل مـشـابـه آن بـاشـد كـه روایـات از آن بـه قـبـه هاى نور تعبیر كرده است به هر حال بیان این مطلب در تفسیر آیه شریفه به آن كمك مى كند.
دربـاره اقـدامـات امـام (ع) در عـراق روایـات زیـادى وارد شـده اسـت كـه بـرخـى را در فـصـل مـربوط به عراق یاد آور شدیم و بقیه را در اینجا بطور خلاصه مى آوریم از آن جـمله روایات بسیارى است كه درباره تصفیه اوضاع داخلى عراق و كشته شدن گروههاى شورشى بدست امام (ع) وارد شده كه بیشتر آنها در جاى خود بیان شد.
و نـیـز از آن اقـدامـات ، ورود امـام بـه كـوفـه و نـجف و كربلا و انتخاب كوفه به عنوان پایتخت و پایگاه خود و ساختن مسجد جمعه جهانى در نزدیكى كوفه كه طبق روایات داراى هزار در مى باشد از امام صادق (ع) منقول است كه فرمود:
((زمانیكه قائم ما قیام نماید زمین به نور الهى روشن و درخشان مى گردد بگونه اى كه مردم از پرتو خورشید بى نیاز مى شوند و عمر مردان در زمان حكومت او چنان طولانى مـى شـود كـه بـراى هـر مرد هزار فرزند پسر متولد شود كه در آنها دختر نباشد، وى در نجف مسجدى مى سازد كه داراى هزار در است و خانه هاى كوفه به نهر كربلا و به حیره مـتصل گردد تا جائیكه اگر كسى در روز جمعه در حالیكه بر استرى چابك و لاغر سوار و آهنگ آن دیار نماید تا نماز جمعه را درك كند موفق نمى شود.))(376)
و نیز امام باقر(ع) مى فرماید:
((وقتى كه جمعه دوم فرا رسد مردم گویند اى فرزند پیامبر خدا، نماز جمعه به امامت شما برابر با نماز پشت سر رسول خدا(ص ) است و این مسجد گنجایش ما را ندارد، آنگاه امـام نـقـشـه و طـرح مـسجدى را با بناى مستحكم رسم مى فرماید كه داراى هزار در بوده و مردمان را در خود جاى مى دهد.))(377)
مـمـكـن اسـت ذكر هزار در كنایه از وسعت و گستردگى مسجد باشد زیرا مسجد جمعه اى كه مـسـلمـانان از سراسر جهان براى شركت در نماز جمعه به امامت حضرت مهدى (ع) گرد هم مـى آیـنـد و بـا در نـظـر گـرفـتـن فرودگاه و ترمینال ها، مساحت آن فاصله بین كوفه و كربلا كه تقریبا هشتاد كیلومتر است خواهد بود.
از دیـگـر اقـدامـات آن حـضـرت ، چـنـانـكه در روایات آمده است ، اعتلاء بخشیدن به موقعیت كـربـلا بـعـنـوان یـك پـایگاه جهانى است كه تكریم از جد بزرگوار خود سالار شهیدان حضرت حسین بن على (ع) مى باشد. از امام صادق (ع) روایت شده است كه فرمود:
((خـداونـد كـربـلا را سـنـگـر و پـایـگـاهـى قـرار مـى دهـد كـه مـحـل آمـد و شـد فـرشتگان و مؤ منان خواهد گردید و به عالیترین مقام و مرتبه خود خواهد رسید.))(378)
و دیگر معجزه اى است كه در نجف ، از او ظاهر مى شود آنگاه كه زره جد خود پیامبر(ص ) را مـى پـوشـد و بـر مـركـب ویـژه او سـوار مى شود و جهان را به پرتو خود روشنائى مى بـخـشـد بگونه اى كه مردم هر كجا كه بسر مى برند آن حضرت را مى بینند در حالیكه امـام در جـایـگـاه خـویـش مـسـتـقـر مـى بـاشـد. از امـام صـادق (ع) در ایـن بـاره منقول است كه فرمود:
((گـویـا مـن قـائم را در نـجف مشاهده مى كنم كه زره پیامبر خدا(ص ) را بر تن كرده و زره بـر بـدان او فـشـار مى آورد آن را تكان مى دهد و زره بر تن او گشاد مى شود، آنگاه زره را بـا جـامـه اى از اسـتـبـرق مـى پـوشاند و سپس بر اسب ابلق خود كه میان دو چشمش نـورى مـى درخـشـد سـوار مـى شـود و آن را بـحـركـت در مـى آورد، اهـل هـیچ سرزمینى نیست كه پرتو افشانى این نور به آنها نرسد و این نشانه اى براى آنان است سپس پرچم پیامبر(ص ) را بر مى افرازد و همینكه پرچم را به اهتزاز در آورد، شرق و غرب جهان به نور آن روشن مى گردد.))(379)
در همین منبع از امیرمؤ منان (ع) نقل شده كه فرمود:
((گوئیا من او را مى بینم در حالیكه بر اسبى پاسفید و آراسته كه نور از پیشانى آن ساطع است از وادى السلام عبور نموده و بسوى رودخانه سهله پیش مى رود و در دعایش چـنـیـن مـى گـویـد: لا اله الا الله حـقـا حـقـا، لا اله الا الله تـعـبـدا ورقـا. اللهـم مـعـز كـل مـؤ مـن وحـید و مذل كل جبار عنید. انت كنفى حین تعیینى المذاهب ، و تضیق على الارض ‍ بما رحـبـت اللهـم خـلقـتنى و كنت غنیا عن حلقى ، ولولا نصرك ایاى لكنت من المغلوبین . یا منشر الرحـمـة مـن مـواضـعـهـا و مـخـرج البـركـات مـن معادنها، و یا من خص نفسه بشموخ الرفعة فـاولیـاؤ ه بـعـزه یـسـتـعـززون . یـا من وضعت له الملوك نیر المذلة على اعناقهم ، فهم من سطوته خائفون ... الخ .
و برخى از روایات مى گوید: كه امام (ع) سپاهى به قسطنطنیه و كوهستانهاى دیلم و چین اعـزام مـى دارد، از مجموع روایات بر مى آید كه امام (ع) در عراق دست به كارهاى بنیادى نـظـیـر سـروسامان دادن به اوضاع دولت جدید خود تثبیت آن در آنجا و برقرارى امنیت در مرزهاى شرقى آن از سمت روسیه و چین ، مى زند و آنگاه اقدام به بسیج عمومى و سیاسى و ساز و برگ نظامى جهت نبرد بزرگ آزاد سازى قدس مى نماید.

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار